Skuldavskrivningar

Motion 1999/2000:U201 av Lars Hjertén (m)

av Lars Hjertén (m)
Det stöd till fattiga länder som sker idag har inte särskilt lång
historia som ett engagemang från stat till stat. Betydligt
längre tradition har den kristna missionsverksamheten.
Redan 1856 skickade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ut
svenska missionärer till nuvarande Etiopien. Vid sidan av
direkt evangelisation har sjukvård och förebyggande
hälsovård liksom utbildning och skolverksamhet stått på
programmet från första början.
Långt senare kom länderna igång med biståndsarbete i större omfattning.
Det skedde egentligen först efter andra världskriget. I Sverige organiserades
arbetet av NIB, Nämnden för internationellt bistånd, för att senare övertas av
Sida. Så småningom har det statliga biståndet sökt nya vägar i samarbete
med enskilda organisationer, av vilka många är efterföljare till 1800-talets
missionsorganisationer. Missionsrådet samordnar en stor del av samarbetet
mellan kyrkorna i Sverige och Sida. Även om en större del av utgifterna från
olika projekt kommer från staten via Sida är det viktigt att betona betydelsen
av det ideella engagemanget i detta arbete.
De kristna kyrkorna i Sverige och omvärlden har inför millennieskiftet
tagit ett initiativ i kampanjen JUBEL 2000. Bakgrunden är de jubelår som
firades i det gamla Israel före Kristi födelse då bland annat skulder avskrevs.
De skulder som man nu föreslår avskaffade är de som tynger många fattiga
länder i tredje världen. Initiativet är mycket lovvärt, för vilken nation kan
skapa en ljus framtid för sin befolkning, när räntor och amorteringar på lån
lägger beslag på alla eventuella inkomster. Ingenting återstår i dessa länder
till nödvändiga satsningar och investeringar.
Moderata samlingspartiet har markerat frågans betydelse genom att tidigt
avsätta drygt 800 miljoner kronor i sitt budgetförslag för skuldavskrivningar.
Världsbanken har på senare tid insett nödvändigheten av att fattiga länder
skall få hjälp med att lyfta av en alltför stor skuldbörda och anslagit stora
belopp för detta ändamål.
Hur viktigt det än är med skuldavskrivningar bör man ändå kräva att de
länder som kommer i åtnjutande av dessa uppvisar en positiv utveckling mot
demokrati och frihet för medborgarna och att man respekterar mänskliga
rättigheter. All korruption måste också motverkas. Det är likaså viktigt att
man tillämpar marknadsekonomi, som visat sig vara den framkomliga vägen
mot ekonomisk tillväxt. Från den industrialiserade världen är det viktigt att
erbjuda frihandel med länderna i tredje världen. Ett ökat handelsutbyte
mellan olika nationer är den ojämförligt viktigaste orsaken till att fattiga
länder lyfts ur fattigdomen.
Ett alternativ till direkt avskrivning av lån är att erbjuda ränte- och amorte-
ringsfria lån, inte en gång för alla utan med regelbunden ömsesidig informa-
tion där bland annat demokratiutveckling och frihandel ständigt finns med på
agendan.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av skuldavskrivning som en del av
biståndet.

Stockholm den 28 september 1999
Lars Hjertén (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)