Skatteavdrag för forskning

Motion 2010/11:Sk331 av Yvonne Andersson (KD)

av Yvonne Andersson (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven av förbättrade möjligheter för det svenska näringslivet att ge pengar till forskning och utveckling.

Motivering

Sverige är det land inom OECD som investerar mest i forskning och utveckling, FoU, räknat som andel av BNP. År 2007 satsade vi 110 miljarder kronor, vilket motsvarade 3,6 procent av BNP. Svensk forskning finansieras till största delen av det svenska näringslivet. Över 70 procent av Sveriges FoU-utgifter finansieras av företagen. Problemet är dock att svenska företag har avsevärt sämre villkor än sina europeiska grannar där företag kan göra skatteavdrag för sina forskningsinvesteringar.

Idag är kostnader inom FoU avdragsgilla om det syftar till forskning inom det egna företaget. Men när det inte gör det utan syftar till annan forsknings- och utvecklingsverksamhet måste man betala skatt. Svenska företags bidrag till forskningen är därför hotat om de inte får bättre och mer konkurrenskraftiga spelregler. Som exempel kan nämnas Vinnova. För varje insatt hundralapp Vinnova anslår kommer andra insatser med en kvot på 1,4. Det innebär att för varje hundralapp det går statliga medel kommer 140 kronor från annat håll. Här finns en drivkraft för forskning.

För storbolag som Saab, Astra, Ericsson, Volvo och ABB skulle ett skatteincitament vara av stor betydelse för framtida satsningar. Risken är annars stor att svensk forskning inte stannar i landet.

Att svensk forskning måste få bättre möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen är viktigt för jobben i landet och den framtida välfärden. En kraftfull satsning på forskning behövs från både staten och näringslivet. Behoven av förbättrade villkor för det svenska näringslivets forskningssatsningar kan ske genom införandet av en möjlighet till skatteavdrag för forskning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2010

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)