Skånsk historia

Motion 2003/04:Ub277 av Carl-Axel Roslund (m)

av Carl-Axel Roslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket åläggs att utarbeta historiematerial anpassat för skånsk historia.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om historieundervisningen i skånska skolor.

Motivering

Att känna sin historia skänker trygghet, ökar förståelsen för händelser i nuet och ökar möjligheterna att tolka tecken och företeelser som styr framtiden. Historieundervisningen i skolorna har länge varit satt på undantag men trots stora brister ger skolundervisningen ändå en viss grund att stå på. Skåningarna är dock satta på undantag.

Skånes historia före 1658 är för de flesta helt okänd. Kristian den Gode tvingas skåningarna läsa om som Kristian Tyrann. Engelbrektupproret, Dackefejden, Gustav Vasas äventyr och Gustav II Adolfs härjningar på kontinenten är andra exempel på svensk historia som inte har ett dugg med Skåne att göra.

Skåne har en fantastisk dansk historia, tidvis har landskapet varit under tyska grevars överhöghet och en period var Skåne självständigt! Naturligtvis skall skånska ungdomar få lära sig dessa spännande perioder om sin hembygd.

I tider av ökad integration i Öresundsregionen är det självklart att den gemensamma historien skall vara känd på båda sidor om Sundet. Det ökar förståelsen, ger en känsla av gemenskap och stärker känslan för vår gemensamma bygd.

Att historiematerial och undervisning för skånska barn och ungdomar ges en något annan inriktning bör därför vara självklart. Skolverket bör därför ges i uppdrag att tillse att skåningarna ges en för dem adekvat historieundervisning.

Stockholm den 1 oktober 2003

Carl-Axel Roslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (2)