Skånsk historia på nätet

Motion 1999/2000:Ub240 av Gunnel Wallin (c)

av Gunnel Wallin (c)
Det finns en sak som Sverige som enda land i Europa klarat av, nämligen
att få ett folk att helt ta över den segrande maktens historia. Det har gått
ungefär 300 år sedan det svenska maktövertagandet, men fortfarande
läses inte Skånelands historia i Skåneländska skolor utan enbart den
svenska varianten. Sverige ska till varje pris framstå som homogent.
Försvenskningen av Skåneland beskrivs som ett av de grymmaste
exemplen på imperalism i Europas historia. I skolorna framställs det snarare
som om svenskarna gjorde de skåneländska invånarna en stor tjänst genom
att "befria" dem från danskarna, det är en viss skillnad.
Var läser man i svensk historia om den förödelse som svenskarna orsakade
i Skåne? Var står det om de fälttåg som Gustav II Adolf gjorde i Skåne och i
Blekinge? Var skriver man om svenskarnas massaker i Ronneby 1564, då
man mördade 2000 människor?
Minnesmärken över svenska segrar finns över hela Skåneland, alltså
Skåne, Halland, Blekinge, men var hyllar vi våra förfäder som kämpade för
sitt land, mot den svenska stormakten?
För att utvecklas som individ är det nödvändigt att känna till sin historia.
Vi kan inte bara fortsätta att låta historieförfalskningen pågå. Våra förfäders
kamp kan vi inte bara glömma bort, precis som vi inte bara kan låta
Skånelands traditioner försvinna.
Det är viktigt att känna den egna regionens historia.
Historieundervisningen bör i större utsträckning medge utrymme för
kännedom om den lokala historien.
Så löd den motion jag skrev förra året och som blev avslagen.
Men effekten har kommit underifrån. Kulturnämnden i region Skåne har
beslutat att tillsätta en projektledare med uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att producera en skånsk historiebok på nätet.
Projektet som planeras bygger på ett brett samarbete mellan region Skåne,
universitet och högskolor i Öresundsregionen samt museer och andra
organisationer.
Detta är verkligen ett kulturprojekt i tiden men det  kräver resurser.
Regeringen borde uppmuntra detta underifrånprojekt med ett anslag om
förslagsvis 1 mkr. Medel för detta bör kunna anvisas från anslaget A 2
Utveckling av skolväsende och barnomsorg under utgiftsområde 16.
Regeringen bör vidare uppdra åt Skolverket att se över kursplanen i historia i
akt och mening att förstärka den lokala historiens roll. Detta bör ges
regeringen tillkänna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stöd till en skånsk historiebok på nätet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av kursplanen i historia.

Stockholm den 29 september 1999
Gunnel Wallin (c)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (4)