Skånsk historia i Skånes skolor

Motion 2001/02:Ub224 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige.

Motivering

Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades i deras respektive landsdelar innan nu fastställda nationsgränser etablerades.

I skånska skolor undervisas om händelser i svensk historia som inträffade före 1658. Det är då inte deras landsdels historia. Den under 1500-talet danske kungen Kristian var i Skåne, som då tillhörde Danmark, känd som Kristian den gode. Enligt svensk historieundervisning undervisas om en helt motsatt uppfattning. Ett annat exempel på historieförvanskning är den 6 november då alla, även i Skåne, högtidlighåller Gustav II Adolfs frånfälle vid Lützen 1632. Men nämnde kung var inte regent över Skåne. Samma gäller för Karl X intill 1658. Dennes son Karl XI, känd som Gråkappan, var sannerligen inte rationell och effektiv och inte heller känd som någon skånsk förkämpe. Tvärtom orsakade han likt sina förfäder enorma tragedier för många skåningar. Utgången av slaget vid Lund 1676 betraktades inte på något vis som något positivt av dåtidens skåningar.

Min avsikt är givetvis inte att svensk historia skall undanhållas eller negligeras. Men däremot bör lokal historia få en mer framträdande behandling.

Stockholm den 21 september 2001

Sten Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)