Skånsk historia i Skånes skolor

Motion 1994/95:Ub301 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges
historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar
av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller
undervisning om vad som hände och avhandlades i deras
respektive landsdelar, innan nu fastställda nationsgränser
etablerades.
I skånska skolor undervisas om händelser i svensk historia
som inträffade före 1658. Det är då inte deras landsdels
historia. Den under 1500-talet danske kungen Kristian var i
Skåne, som då tillhörde Danmark, känd som Kristian ''den
gode''. Enligt svensk historieundervisning undervisas om en
helt motsatt uppfattning. Ett annat exempel på
historieförvanskning är den 6 november då alla, även i
Skåne, högtidlighåller Gustav II Adolfs frånfälle vid Lützen
1632. Men nämnde kung var inte regent över Skåne! Samma
gäller för Karl X intill 1658. Dennes son Karl XI, känd som
''Gråkappan'', rationell och effektiv var han sannerligen inte
heller känd som någon skånsk förkämpe, utan tvärtom
orsakade han likt sina förfäder enorma tragedier för många
skåningar! Utgången av slaget vid Lund 1676 betraktades
inte på något vis som något positivt av dåtidens skåningar.
Min avsikt är givetvis inte att svensk historia skall
undanhållas eller negligeras. Men däremot bör lokal historia
få en mer framträdande behandling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av allsidig
historieundervisning i de delar av landet som inte alltid
tillhört Sverige.

Stockholm den 12 januari 1995

Sten Andersson (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)