Skånsk historia i Skånes skolor

Motion 1996/97:Ub202

av Sten Andersson (m)
Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges
historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av
landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning
om vad som hände och avhandlades i deras respektive
landsdelar, innan nu fastställda nationsgränser etablerades.
I skånska skolor undervisas om händelser i svensk historia som inträffade
före 1658. Det är då inte deras landsdels historia. Den under 1500-talet
danske kungen Kristian var i Skåne, som då tillhörde Danmark, känd som
Kristian "den gode". Enligt svensk historieundervisning undervisas om en
helt motsatt uppfattning. Ett annat exempel på historieförvanskning är den 6
november då alla, även i Skåne, högtidlighåller Gustav II Adolfs frånfälle vid
Lützen 1632. Men nämnde kung var inte regent över Skåne! Samma gäller
för Karl X intill 1658. Dennes son Karl XI, känd som "Gråkappan", rationell
och effektiv, var  sannerligen inte heller känd som någon skånsk förkämpe,
utan tvärtom orsakade han likt sina förfäder enorma tragedier för många
skåningar! Utgången av slaget vid Lund 1676 betraktades inte på något vis
som något positivt av dåtidens skåningar.
Min avsikt är givetvis inte att svensk historia skall undanhållas eller
negligeras. Men däremot bör lokal historia få en mer framträdande
behandling.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som
inte alltid tillhört Sverige.

Stockholm den 19 september 1996
Sten Andersson (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)