Skånes infrastruktur

Motion 2003/04:T310 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (c)

av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en stor satsning på infrastrukturen i Skåne.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att godstågsproblemen på Kontinentalbanan i Malmö snarast måste lösas.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett östligt skånskt järnvägsstråk.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett starkare samarbete mellan Malmö-Sturup Flygplats och Kastrup i Köpenhamn.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägsatsningar i nordöstra Skåne.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hela väg E 22 snarast måste byggas ut till motorvägsstandard.

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Ystads hamn bör klassificeras som hamn av riksintresse.1

1 Yrkande 8 hänvisat till BoU.

Motivering

Det är nödvändigt med åtgärder för att stärka näringslivet och skapa förutsättningar för ett ökat antal småföretag. En förutsättning för ökad tillväxt är att det görs stora satsningar för att förbättra befintligt vägnät och att bygga ut såväl person- som godstågstrafiken. Antalet resenärer med järnväg i Skåne har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Ytterligare förbättringar i tågtrafiken planeras, men tyvärr sätter den statliga infrastrukturen käppar i hjulet. Vi vill se ett antal järnvägssatsningar under en 20-årsperiod.

Kapacitetsproblemen på Malmö Centralstation måste lösas, en förändring från säckstation till en genomgående station är nödvändig. Söderåsbanan, Lommabanan, Staffanstorpsbanan, Marieholmsbanan och Trelleborgsbanan bör upprustas för pågatågstrafik. Kapaciteten på Södra stambanan måste förbättras bl.a. för att pågatågen som idag vänder i Höör ska kunna fortsätta upp genom Skåne. Ett färdigställande av Hallandsåstunneln, dubbelspår Helsingborg–Ängelholm, utbyggnad av den s.k. shunten söder om Malmö samt kapacitetsökning mellan Lund och Malmö är åtgärder som måste ske för att klara av redan idag planerad trafik. Det finns alltså ett mycket stort behov av järnvägsinvesteringar i Skåne. Investeringar som skulle leda till en ökad tillväxt i Öresundsregionen.

På längre sikt vill Centerpartiet ha ytterligare satsningar på järnvägen i form av persontrafik på Åhusbanan, en diagonal järnväg Kristianstad–Hörby–Lund, järnväg mellan Malmö och Näset samt Österlenbanan Kristianstad–Gärsnäs. En järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör kommer att behövas som en del av Europakorridorsprojektet och det är önskvärt att redan nu börja utreda en HH-tunnel.

Godstågsproblemen i Malmö och övriga Skåne måste också lösas. Det är inte acceptabelt att tung godstågstrafik, ofta med farligt gods, går genom tätbefolkad stadsmiljö såsom på Kontinentalbanan i Malmö. Vi kräver yttre godsspår som gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt transportera godset till skånska hamnar och över Öresundsbron utan att tågen går igenom bostadsområden i Eslöv, Lund och Malmö. Ett alternativ som Centerpartiet sedan länge förordat är ett östligt skånskt järnvägsstråk som avlastar sydvästra Skåne och bidrar till bättre regional balans.

Idag ägs Ängelholms flygplats och Malmö-Sturup Flygplats av staten genom Luftfartsverket. Vi menar att ett starkare samarbete mellan regionens flygplatser och Kastrup i Köpenhamn skulle gynna Skåne. Ett samägande mellan Sturup och Copenhagen Airport skulle kunna vara en god lösning. Det är också angeläget att järnvägen byggs ut till Sturup.

Centerpartiet vill satsa på upprustning av det mindre vägnätet och vad gäller de större vägarna ska huvudsakligen en upprustning av det befintliga vägnätet prioriteras. En satsning på de vägar som går till och från våra grannlän i nordöstra Skåne är angeläget. Centerpartiet är positivt till en alternativ finansieringslösning för en snabbare upprustning av E 22:an. Denna upprustning av diagonalen mellan sydvästra och nordöstra Skåne är prioriterad för att skapa regional balans.

Skånes hamnar är en viktig kugge i landets export och import. En mycket stor del av det gods som lämnar och kommer till Sverige passerar Skånes hamnar. Det finns ett stort behov av investeringar och Ystads hamn bör klassificeras som hamn av riksintresse.

Stockholm den 29 september 2003

Johan Linander (c)

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (8)