Skåne

Motion 2002/03:N340 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (c)

av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (c)

Sammanfattning

För att alla delar av Skåne ska vara attraktiva för boende, arbete och näringsliv måste grundservice såsom post, polis, infrastruktur, skola, tidningsutdelning samt hälso- och sjukvård säkerställas. Centerpartiet betonar vikten av regional balans i Skåne. Det är viktigt att poängtera att det finns skilda förutsättningar för utveckling i olika delar av landskapet och att dessa olikheter ska främjas och tas tillvara. Varje del av Skåne måste utvecklas på sina egna villkor.

Vi anser att Skånes målsättning ska vara att alla kommuner i Skåne ska ha förutsättningar att utvecklas och möjlighet att öka i invånarantal. Det krävs samverkan mellan kommunerna, regionen och staten för att detta ska vara möjligt.

För att Skåne ska kunna ha ett livskraftigt näringsliv krävs en bra infrastruktur, god utbildning, kultur och ett ökat självbestämmande. Vi vill peka på ett antal åtgärder för att Skåne ska kunna få en stark tillväxt och därmed bidra till ett bättre Sverige.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om grundservice för regional balans i Skåne.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att hela E 22 snarast måste byggas ut till motorvägsstandard.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Ystads hamn bör klassificeras som hamn av riksintresse.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att vid utbyggnad av infrastruktur så lite åkermark som möjligt skall tas i anspråk.1

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveriges bönder måste få samma villkor som sina kolleger inom EU.2

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett livsmedelsinstitut bör skapas i Kävlinge.2

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Malmö Central snarast måste byggas om från en säckstation till en genomgående station.1

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att godstågsproblemen på Kontinentalbanan i Malmö snarast måste lösas.1

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett östligt skånskt järnvägsstråk.1

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett starkare samarbete mellan Malmö-Sturup flygplats och Kastrup i Köpenhamn.1

 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vägsatsningar i nordöstra Skåne.1

 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Högskolan Kristianstad och Malmö högskola måste få fasta forskningsresurser.3

 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett campus Ystad.3

 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att skånska skolor måste undervisa i skånsk/dansk historia.3

 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Historiska museet i Lund.3

 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett ökat regionalt självstyre i Skåne.4

1Yrkandena 2–4 och 7–11 hänvisade till TU.

2Yrkandena 5 och 6 hänvisade till MJU.

3Yrkandena 12–15 hänvisade till UbU.

4Yrkande 16 hänvisad till KU.

Näringsliv

Det är nödvändigt med åtgärder för att stärka näringslivet och skapa förusättningar för ett ökat antal småföretag framför allt i de nord- och sydöstra delarna av Skåne. En förutsättning för detta är att det görs stora satsningar för att förbättra befintligt vägnät och att bygga ut såväl person- som godstågstrafiken. Hela E 22:an genom Skåne måste snarast byggas ut till motorvägsstandard. Skånes hamnar behöver förbättras och Ystads hamn bör klassificeras som hamn av riksintresse.

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en förutsättning för att underlätta både studier och företagande i hela regionen. Den nya infrastrukturen får inte skapa en ny social och regional klyvning, mellan fattiga och rika och mellan stad och land.

I Skåne finns landets bästa förutsättningar för livsmedelsproduktion. Ett gynnsamt klimat och en åkermark av hög kvalitet ger tillsammans med ett effektivt jordbruk goda skördar. Åkermark är globalt sett en bristvara och därför är det viktigt att man vid planering av nya områden för bostäder, rekreation, industri eller annan verksamhet samt vid utbyggnad av infrastruktur tar så lite åkermark som möjligt i anspråk.

Centerpartiet vill ge Sveriges bönder samma villkor som deras kolleger inom EU. Samtidigt som vi vill ge det konventionella jord- och skogsbruket rättvisa villkor så vill vi även satsa på närodlat och ekologisk produktion. Genom en satsning på t ex bioenergi och landsbygdsturism så kan jord- och skogsbruket kompletteras med nya verksamhetsformer som kommer att leda till fler jobb i hela Skåne.

Den forskning och förädling som sker på Balsgård är viktig för utvecklingen inom hela trädgårdsnäringen. Vi anser det också angeläget att forskningen och utvecklingen kring naturläkemedel framställda ur växter fortsätter. Det kan ge nya och ökade möjligheter till nischodlingar inom jordbruket. Vi vill därför att ett livsmedelsinstitut i Kävlinge skapas.

Infrastruktur

Problemen med tågtrafiken i Malmö och övriga Skåne måste lösas. Citytunneln är ett dyrt men möjligt sätt att lösa de kapacitetsproblem på Malmö Central som leder till förseningar för persontåg i hela Skåne. Vi ser klara fördelar med att Malmö Central byggs om från en säckstation till en genomgående station. Detta öppnar möjlighet för ytterligare persontågstrafik i hela Skåne.

Godstågsproblemen i Malmö och övriga Skåne måste också lösas. Det är inte acceptabelt att tung godstågstrafik, ofta med farligt gods, går genom tätbefolkad stadsmiljö såsom på Kontinentalbanan i Malmö. Vi kräver yttre godsspår som gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt transportera godset till skånska hamnar och över Öresundsbron utan att tågen går igenom bostadsområden i Eslöv, Lund och Malmö.

Ett järnvägsalternativ som Centerpartiet sedan länge förordat är ett östligt skånskt järnvägsstråk som avlastar sydvästra Skåne och bidrar till bättre regional balans.

Idag ägs Ängelholms flygplats och Malmö-Sturup flygplats av staten genom Luftfartsverket. Vi menar att ett starkare samarbete mellan regionens flygplatser och Kastrup i Köpenhamn skulle gynna Skåne. Det är också angeläget att järnväg byggs ut till Sturup. Den så kallade Sturupsbanan måste dock planeras så att stora naturvärden inte går förlorade. Även Kristianstads flygplats har stor utvecklingspotential, inte minst österut mot de baltiska staterna.

Centerpartiet vill satsa på upprustning av det mindre vägnätet och vad gäller de större vägarna ska huvudsakligen en upprustning av det befintliga vägnätet prioriteras. En satsning på de vägar som går till och från våra grannlän i nordöstra Skåne är angeläget. Centerpartiet är positivt till en alternativ finansieringslösning för en snabbare upprustning av E 22:an. Denna upprustning av diagonalen mellan sydvästra och nordöstra Skåne är nödvändig för att skapa regional balans.

Vi vill genomföra ett antal järnvägssatsningar under en 20-årsperiod. Ystadbanan sträckan Ystad–Simrishamn, Söderåsbanan, Lommabanan, Staffanstorpsbanan, Marieholmsbanan och Trelleborgsbanan bör upprustas för pågatågstrafik. Centerpartiet arbetar också för att pågatågen som idag vänder i Höör ska fortsätta upp genom Skåne. Ett färdigställande av Hallandsåstunneln, dubbelspår Helsingborg–Ängelholm, utbyggnad av den s.k. shunten söder om Malmö samt kapacitetsökning mellan Lund och Malmö är åtgärder som måste ske för att klara av redan idag planerad trafik.

På längre sikt vill Centerpartiet ha ytterligare satsningar på järnvägen i form av persontrafik på Åhusbanan, en diagonal järnväg Kristianstad–Hörby –Lund, Europakorridoren med HH-tunneln, vidare utbyggnad av Staffa-nstorpsbanan till Dalby–Veberöd–Sjöbo–Tomelilla, järnväg mellan Malmö och Näset samt Österlenbanan Kristianstad–Gärsnäs.

Utbildning

Den idag kanske viktigaste jämlikhetsfrågan är lika möjlighet till utbildning. Utbildning är inte längre en fråga för enbart unga. Samhället kräver en kompetensutveckling och kontinuerlig vidareutbildning.

Vi vill fortsätta att bygga ut Högskolan Kristianstad och Malmö högskola. Båda högskolorna måste dessutom få fasta forskningsresurser. Kommuners utveckling är i hög grad beroende av vilken utbildningsnivå invånarna har. Utbildningssäten drar till sig fler med högre utbildning, vilket gör att företag som behöver välutbildad arbetskraft söker sig dit. Ett campus Ystad liknande campus Helsingborg, dock med en egen unik utbildningsprofil, skulle kunna vara ett lyft för hela Österlens utveckling.

Kultur

För Centerpartiet är det viktigt att alla skall ha tillgång till ett rikt kultur- och idrottsliv, oavsett social och ekonomisk status eller bostadsort. Ett aktivt kulturliv ger förutsättningar för ett regionalt lyft avseende ekonomisk tillväxt och attraktionskraft till Skåne. Skåne bör utöka det kulturella utbytet med Danmark och länderna runt södra Östersjön. Skånska skolor skall även undervisa i skånsk/dansk historia.

Skåne är en gammal kulturbygd och många forntida fynd har samlats på våra museer. De arkeologiska utgrävningarna längs Västkustbanan och de genomförda provgrävningarna i Stora Uppåkra visar att här finns de mest intressanta fornlämningarna i Skandinavien. Vi anser att det är självklart att dessa skall bevaras och finnas tillgängliga i Skåne, både för forskning och för allmänheten. Krav måste ställas på staten att tillräckliga medel ställs till Historiska museet i Lunds förfogande för bevarande av fornfynden, registrering, visning och pedagogisk verksamhet.

Regionalisering

Hela Sverige skulle må bra av att genomgå en decentraliseringsprocess med starkare och mer självständiga regioner som resultat. Att regionfullmäktige ska vara direktvalt är från demokratisynpunkt en självklarhet för oss.

Skåningar ska besluta om frågor som gäller Skåne. Det är en enkel princip som vi lever efter. Vi är medvetna om att alla stora nödvändiga regionala förändringar inte kan ske på en gång men redan nu borde Region Skåne få ta över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken inklusive de statliga arbetsmarknadspengarna. Vi är övertygade om att regionala och lokala satsningar ger mer valuta för pengarna än centralt styrda satsningar.

Skåne får idag den så kallade kulturpåsen. Region Skåne tar emot de statliga kulturanslagen för att sedan fördela dem på de skånska kulturinstitutionerna enligt statens riktlinjer. Det är orimligt att kulturpåsen är så hårt styrd att vi inte kan göra regionala prioriteringar. Staten behöver inte lägga sig i vilken kultur vi skåningar vill prioritera och inte prioritera.

Region Skåne bör få ta över det strategiska regionala miljö- och jämställdhetsansvaret från länsstyrelsen för att kunna ta ett helhetsgrepp över Skånes utveckling. Det är inte möjligt att ta ett regionalt helhetsansvar om inte miljöfrågorna får en övergripande betydelse. Vi ser ingen anledning till varför det ska finnas en landshövding i Skåne och vill därför avskaffa detta uppdrag som statens förlängda arm i vårt landskap och inrätta ett länsorgan med endast myndighetsutövning.

Stockholm den 16 oktober 2002

Johan Linander (c)

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (16)