Sjuksköterskor till läkarutbildning

Motion 2008/09:Ub374 av Cecilia Widegren (m)

av Cecilia Widegren (m)
m1684

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kortare läkarutbildning för erfarna sjuksköterskor.

Motivering

Det råder brist på läkare i dag och enligt rapporter från både Socialstyrelsen och Läkarförbundet kommer underskottet att öka de närmaste åren. För att lösa bristen måste man pröva olika vägar. Många landsting rekryterar i dag läkare från andra EU-länder för att öka antalet läkare.

Läkarutbildning tar många år och även om alliansregeringen redan från nästa år ökar antalet utbildningsplatser så kommer det att dröja mer än fem år innan de finns i verksamheten och möter patienter.

För att öka antalet läkare bör man fundera ifall det går att hitta någon väg att förkorta utbildningstiden. Utan att tumma på kvalitet eller kunskap borde regeringen överväga möjligheterna att låta erfarna sjuksköterskor studera till läkare. Deras utbildning borde kunna förkortas eftersom bl.a. sjukhuspraktik är en stor del av deras tidigare utbildning.

Sjuksköterskeutbildning och deras praktiska erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska kan vara en bra grund att rekrytera fler läkare ifrån.

Stockholm den 1 oktober 2008

Cecilia Widegren (m)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)