Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Självkostnadsprincipen för elnät

Motion 2014/15:621
av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Avsändare

Hela dokumentet

Självkostnadsprincipen för elnät (docx, 44 kB) Självkostnadsprincipen för elnät (pdf, 61 kB)
Motion till riksdagen
2014/15:621
av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Självkostnadsprincipen för elnät


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett tillägg i 7 kap. ellagen om kommunägda elnätsföretag.

Motivering

För närvarande pågår en tvist mot Borås Stad som bl.a. gäller skyldigheten för kommunens elnätsföretag att följa den kommunala självkostnadsprincipen för elnätsverksamheten.

Alla elnätsföretag är reglerade enligt ellagen och tilldelas en intäktsram, för en fyraårsperiod, av Energimarknadsinspektionen. Detta gäller också för alla kommunalt ägda elnätsföretag.

I ellagen är tilldelning av intäktsramar reglerat i lagens kap. 5. I ellagen finns även ett särskilt kapitel (7 kap.) för kommunala elföretag. I sistnämnda kapitel finns inget inskrivet om elnätsföretagen och självkostnadsprincipen.

Eftersom alla elnätsföretag är reglerade och tilldelas en intäktsram av Energimarknadsinspektionen saknas enligt min uppfattning skäl för att de kommunala elnätsföretagen dessutom skall vara underkastade självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Detta skulle innebära en orättvis särbehandling av kommunala elnätsföretag på ett redan specialreglerat område

Jag hemställer därför om ett förtydligande i 7 kap ellagen sa att det klart framgår att det i första hand är ellagen som ska gälla för kommunal elnätsverksamhet.

.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Yrkanden (1)