Självkostnadsprincipen för elnät

Motion 2014/15:621

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett tillägg i 7 kap. ellagen om kommunägda elnätsföretag.

Motivering

För närvarande pågår en tvist mot Borås Stad som bl.a. gäller skyldigheten för kommunens elnätsföretag att följa den kommunala självkostnadsprincipen för elnätsverksamheten.

Alla elnätsföretag är reglerade enligt ellagen och tilldelas en intäktsram, för en fyraårsperiod, av Energimarknadsinspektionen. Detta gäller också för alla kommunalt ägda elnätsföretag.

I ellagen är tilldelning av intäktsramar reglerat i lagens kap. 5. I ellagen finns även ett särskilt kapitel (7 kap.) för kommunala elföretag. I sistnämnda kapitel finns inget inskrivet om elnätsföretagen och självkostnadsprincipen.

Eftersom alla elnätsföretag är reglerade och tilldelas en intäktsram av Energimarknadsinspektionen saknas enligt min uppfattning skäl för att de kommunala elnätsföretagen dessutom skall vara underkastade självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Detta skulle innebära en orättvis särbehandling av kommunala elnätsföretag på ett redan specialreglerat område

Jag hemställer därför om ett förtydligande i 7 kap ellagen sa att det klart framgår att det i första hand är ellagen som ska gälla för kommunal elnätsverksamhet.

.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)