Sänkt moms på dataspel

Motion 2007/08:Sk293

av Camilla Lindberg (fp)
fp1540

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att harmonisera momssatsen för dataspel med momssatsen för böcker, tidskrifter, tidningar, teater- och biobiljetter.

Motivering

Dataspel som uttryckssätt får allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Stora och växande delar av arbetslivet, samhällsfunktionerna, ekonomin, politiken, sällskapslivet osv. i digitaliseras. Att den utvecklingen fortsätter och ökar är avgörande för Sveriges internationella konkurrenskraft.

För många är dataspel en väg till socialisering i det digitala samhället. Den som inte har tillgång till och kunskap om digitala medier får en allt svårare tillvaro i framtiden. Böcker och läsning är fundamentalt för det fria ordet och därmed demokratin. På samma sätt är tillgången till det digitala samhället en avgörande jämlikhets- och yttrandefrihetsfråga för dagens och morgondagens demokrati. Därför är det angeläget att statsmakten stimulerar användning av digitala medier.

Dataspel är inte bara en drivkraft bakom samhällets digitalisering, det är också en allt viktigare konstform, inte minst för att den möjliggör upplevelser bortom vad som är möjligt i traditionella medier (böcker, film, teve, osv.). Sverige har redan en stark internationell position inom denna konstart, både som producentnation – med flera listettor i Storbritannien och Nordamerika bara under 2007 – och som konsumentmarknad. Den svenska framgången inom dataspel saknar motstycke inom andra medier och för att bibehålla och förstärka den positionen är offentlig stimulans lämplig.

Mediekonvergens är termen för att medierna smälter samman, inte bara i form av att varumärken och karaktärer uppträder i flera medier (t ex Shrek som film, dataspel, bok och tidning), utan också att själva medierna smälter samman som när sms och internet integreras i teveprogram (direktsända sportevenemang, Big Brother, insamlingsgalor m m) eller när traditionella medier ingår i ett spel (Nokia Game, Majestic, m fl). På sikt kommer gränserna mellan olika medier att vara svårare att urskilja. Att i mediekonvergensens tidevarv ha en högre momssats på dataspel än böcker, tidskrifter, biobiljetter osv är inkonsekvent.

Ett av motiven bakom sänkningen av bokmomsen var den intellektuella stimulansen läsandet ger. Samma argument kan anföras för dataspel. Kunskapen om dataspelens positiva inverkan på förståndsförmågorna ökar ständigt, till exempel skriver Folkhälsoinstitutet datorspelande ger positiva effekter på spatiala förmågor och De spatiala förmågorna är viktiga vid problemlösning i allmänhet och särskilt i vissa tekniska samt konstnärliga sammanhang. De betraktas traditionellt som en av de viktigaste delarna i vår intelligens.

Stockholm den 1 oktober 2007

Camilla Lindberg (fp)

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)