Sandsugning i Öresund

Motion 2017/18:2012 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör inleda samtal med den danska regeringen i syfte att stoppa sandsugningarna i Öresund och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om iordningställande av s.k. muddrings- och sandsugningshål i Öresund och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresund är en väldigt speciell livsmiljö för marint liv bl.a. genom sina speciella strömförhållanden, sin bottentopografi och med övergången från saltvatten till bräckvatten. Bottenfaunan i Öresund är också tämligen unik då det sedan 1932 finns en överenskommelse mellan Danmark och Sverige om att bottentrålning i sundet är förbjuden. Detta har gagnat många fiskarter och det uppskattas att nästan 130 olika fiskarter frekventerar sundet.

I Sverige är sandsugning i Öresund förbjudet sedan 1982, men Danmark har inte samma förbud. Då båda länderna delar på sundet medför den danska sandsugningen att bottenmiljö i sundet sakta försämras och oersättliga naturvärden förstörs.

Sandsugning lämnar stora hål på sundets botten och är på så sätt ett särskilt hot med denna speciella marina havsmiljö. Hålen – som är åtta till tio meter djupa och i många fall rejält stora – finns i Lommabukten, norr om Ven och längs den danska kusten från Helsingör till Köge. Då genomströmning i dessa djupa hål saknas, så samlas det stora mängder organiskt material som alger och döda djur i dem. Förmultningsprocessen pågår tills syret tar slut och därefter bildas metangas samt giftiga svavelväte- och cyanobakterier. En död havsbotten uppstår där farliga gaser och bakterier tar död på det mesta i sin omgivning.

Att åtgärda dessa hål och skapa en bättre marin miljö är ingen omöjlighet. Det organiska och förorenade materialet sugs upp ur det djupa hål vari det ligger. Därefter fylls hållet upp med sand som hämtats från t.ex. muddring i inseglingsrännor till någon av Sveriges hamnar. Denna hantering bör ske på samtliga av de djupa hål som orsakats av sandsugning i såväl Öresund som i Östersjön. Med enkla medel kan alla aktörer medverka till att den marina miljön kraftigt förbättras.

Sandsugningens påverkan på stranderosion bör också nämnas då flertalet kommuner runt Öresund på såväl den danska som svenska sidan drabbats av denna erosion.

Under 2016 togs mer än 300 000 kubikmeter sand upp från Öresunds botten. Dess påverkan på den marina miljön i Öresund är väldigt negativ. Då förbud mot sandsugning redan återfinns på den svenska sidan måste alla gemensamma krafter läggas på att förmå den danska regeringen att införa ett liknande förbud. Regeringen bör därför snarast inleda samtal med danska regeringen i syfte att få till stånd en bra lösning som fredar Öresund och dess marina naturvärden.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)