Säker vattenförsörjning

Motion 2016/17:1007 av Åsa Westlund (S)

av Åsa Westlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta förnyelseplaner för VA-infrastrukturen i kommunerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rent vatten i kranen är för de flesta invånare i Sverige en självklarhet. Det är en förutsättning för vårt dagliga liv och för mycket av den livsmedelsproduktion som vi har i Sverige.

Då och då uppmärksammas att vattenledningsnätet i Sverige behöver underhållas i en högre takt än vad som sker. Organisationen Svenskt Vatten menar att utbytet och underhållet av landets vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som det gör i dag.

Det är viktigt att underhålls- och förnyelsearbetet verkligen sker i den takt som är önskvärt. Ett sätt att säkerställa detta, samtidigt som det kommunala självstyret bevaras, är att göra det obligatoriskt för kommunerna att ta fram en förnyelseplan för vattenledningarna. Förnyelseplanen bör sedan följas upp regelbundet, eventuellt i anslutning till att aktuella översiktsplaner uppdateras. De VA-planer som finns i kommunerna varierar mycket i innehåll och kan därför inte sägas svara upp på behovet av en förnyelseplan.

Vad som ovan anförs i motionen om att det bör vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta förnyelseplaner för VA-infrastrukturen i kommunen bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Åsa Westlund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)