Riksväg 40

Motion 2003/04:T334 av Claes Västerteg och Margareta Andersson (c)

av Claes Västerteg och Margareta Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad av riksväg 40 till fyrfältsväg.

  2. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda möjligheterna till en PPP-lösning för riksväg 40.

Motivering

Sverige behöver en god tillväxt för att klara nödvändiga satsningar bl a på vård och omsorg. Otillräckliga satsningar på transportinfrastrukturen riskerar att hämma denna för landet. Konsekvenserna av den otillräckliga transport­infrastrukturen blir lägre tillväxt, onödiga trafikolycksoffer, sämre miljö och ökade svårigheter att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

En av Sveriges mest olycksdrabbade vägsträckor är riksväg 40 mellan Jönköping och Borås. Under lång tid har kommunerna utefter vägens sträckning kämpat för att riksväg 40 byggs ut till fyrfältsväg. Borås och Ulricehamns kommuner har känt sig tvingade att låna ut pengar för att vägbygget skall starta, vilket i själva verket är en övervältring av ansvaret till kommunerna. Byggnationen är nu igång och därför är det förvånande att Vägverket i sitt förslag till nationell vägplan föreslår en ytterligare senareläggning av byggstarten.

Riksväg 40 är ett tvärgående stråk av stor betydelse för näringslivet inte bara i Västra Götaland och Jönköpings län utan även för hela Sveriges näringsliv. Sedan utbyggnaden av E 4 till motorvägsstandard på hela sträckan Stockholm–Jönköping gjordes har trafiken ökat markant på riksväg 40. En ut­b­yggnad skulle därför inte bara öka säkerheten, utan även korta transporttiderna mellan rikets två största städer.

Vi vill se en snabb utbyggnad av riksväg 40 och därför är vi även beredda att pröva alternativa finansieringar, så kallade PPP-lösningar för att göra detta möjligt.

Stockholm den 1 oktober 2003

Claes Västerteg (c)

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (2)