Religiösa friskolor

Motion 2008/09:Ub451 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)
s39001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om angelägenheten av att förstärka kommunernas inflytande vid etablering av friskolor.

Motivering

För barn från olika sociala miljöer, trosuppfattningar och kulturer är skolan – och ska så vara – en viktig mötesplats. Friskolorna kan idag erbjuda alternativa pedagogiska inriktningar som också kan komma hela skolväsendet till del så småningom. Men det finns också problem med de religiösa friskolorna som måste uppmärksammas och diskuteras. Många religiösa friskolor visar inte den öppenhet som de borde göra, och frågan huruvida de bedriver en undervisning som förmedlar grundläggande demokratiska värden blir påtaglig. Det innebär ibland att de religiösa friskolorna försvårar integrationen eftersom barnen genom dessa delas in i olika religioner och cementerar positioner i stället för att bryta upp gränser. För att skolan ska kunna förmedla grundläggande demokratiska värden måste man praktisera demokratiska arbetsformer. Den obligatoriska undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och vara icke-konfessionell, detta för att lika villkor ska råda för alla skolor, oavsett driftsform eller inriktning.

Den politiska uppgiften är att arbeta för att den obligatoriska undervisningen på alla skolor är allsidig och objektiv och baseras på värdegrunder såsom alla människors lika värde, jämställdhet, respekt och förståelse för olikheter. Det är därför angeläget att kommunernas inflytande vid etablering av friskolor förstärks eftersom det slutligen är kommunen som har ansvaret för alla barns skolgång, oavsett driftsform.

Stockholm den 3 oktober 2008

Yilmaz Kerimo (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)