Regler för sms-lån

Motion 2012/13:C282 av Christer Akej (M)

av Christer Akej (M)
M1061

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regler för sms-lån.

Motivering

Att ta ett sms-lån är i dag en enkel sak för många människor. Låneinstitut och företag annonserar med lockande erbjudanden om att man inom femton minuter kan få sitt lån på exempelvis 1 000 eller 3 000 kronor beviljat. Allt utan större kontroll av låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet, som oftast förfaller inom 30 dagar. Under 2011 ökade antalet anmälningar kring obetalda sms-lån och Kronofogdemyndigheten konstaterade att över 33 000 anmälningar om obetalda sms-lån kommit in. Detta är även en ökning med 18 procent jämfört med 2010.

Tidigare har den vanligaste sms-låntagaren varit en ungdom mellan 18 och 25, men i dag sker den största ökningen av låntagare i gruppen kvinnor över 36 år. Allt fler äldre känner sig tvingade till att ta ett snabbt sms-lån då räkningarna hopar sig eller en oväntad utgift uppkommer och ekonomin inte längre går ihop. För att undvika en betalningsanmärkning kan ett sms-lån ibland uppfattas som enda utvägen.

För att bland annat strama upp reglerna för sms-lån trädde den nya konsumentkreditlagen i kraft den 1 januari förra året och innebär exempelvis att nya förordningar om kreditprövning och information om lånevillkoren införts.

Konsumentverket har också fått i uppdrag att se till att de nya reglerna om kreditprövning följs av de företag som i dag erbjuder sms-lån.

Det krävs dock en ny granskning av villkoren för både utformningen av lånen samt för de företag som erbjuder sms-lån med syfte att undvika att människor hamnar i en ond spiral av skuldfällor med orimliga ränte- och återbetalningskrav.

Regeringen bör därför överväga att återigen se över lagstiftningen gällande sms-lån för att säkerställa att företag och låneinstitut som erbjuder sms-lån följer den nya lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert vis.

Stockholm den 28 september 2012

Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)