Regler för förkommen bankbok

Motion 2003/04:Fi207 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förenkling av hanteringen av förkommen bankbok.

Motivering

Att hålla reda på sin bankbok är en viktig handling, men trots försiktighet kan det hända att en bankbok förkommer. Det är heller inte lika vanligt med bankböcker idag som det varit tidigare, bankomatkorten har i många fall ersatt bankboken.

För att man ska kunna få ut de pengar som finns på en bankbok krävs en spärrtid på sex månader innan man får göra något uttag. Detta beror på att man inte kan uppvisa själva boken. Därutöver ska kontoinnehavaren annonsera i de publikationer som banken anger. De kostnaderna ska betalas av kontoinnehavaren. Först efter dessa åtgärder och denna spärrtid kan kontoinnehavaren få ut sina pengar och man dödar bankboken.

Bestämmelserna är krångliga och den långa tiden, sex månader, alltför lång. Ett förkommet bankomatkort omfattas inte av dessa regler. Eftersom det inte är så vanligt med bankböcker som det var tidigare, bör det finnas möjligheter till ändringar i lagen som ger en enklare hantering vid förkommen bankbok.

I 2 kap. 21 § Bankrörelselagen finns bestämmelser om bankbok. Där anges att särskilda bestämmelser gäller för efterlysning av och dödande av bankbok. Det kan också nämnas att Bankkommittén i sitt huvudbetänkande Reglering och tillsyn av banker och kreditföretag, SOU 1998:160, föreslog att bestämmelserna om bankbok i Bankrörelselagen skulle avskaffas.

Stockholm den 23 september 2003

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)