Registrerat partnerskap

Motion 1993/94:L403 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)
Partnerskapsutredningen har i sitt betänkande
''Partnerskap'' (SOU 1993:98) föreslagit att homosexuella
par bör få samma rättigheter som heterosexuella par.
Det heter bland annat att den homosexuella kärleken
skall vara likvärdig med den heterosexuella och att det inte
ankommer på samhället att ha synpunkter på människans
val av samlevnadsform. Samhället bör i stället underlätta
för människor att leva efter sina egna önskemål under
förutsättning att det inte skadar andra.
Partnerskap innebär att två personer av samma kön kan
ingå partnerskap med varandra genom ett förfarande som i
princip motsvarar förfarandet vid borgerlig vigsel.
Rättsverkningarna av partnerskap blir desamma som för
äktenskap med undantag för adoption och förordnande som
gemensam vårdnadshavare för ett barn. Undantag görs
också för konstgjord befruktning (ganska självfallet när det
gäller män -- vår anmärkning).
Villkoret för partnerskap är att det måste finnas
anknytning till Sverige. Minst en av de blivande
kontrahenterna måste vara svensk medborgare med
hemvist i Sverige eller utländska medborgare som bott i
Sverige i minst två år.
De som ingår partnerskap omfattas alltså av samma
social-, skatte- och associationsrättsliga lagstiftning som
makar. De får också inbördes arvsrätt och underhållsplikt
mot varandra. (Beträffande adoption vill utredningen att
denna fråga ytterligare utreds.)
Vi instämmer helt i reservanternas (m, c, kds och nyd)
avståndstagande från en ny äktenskapsliknande lag för
homosexuella. Reservanterna anser att majoriteten ensidigt
koncentrerat sig på de homosexuellas situation och vill att
man i stället vidgar hushållsgemenskapen till att omfatta
syskon och andra som lever tillsammans och är beroende av
varandra utan att för den skull vara homosexuella. Man bör
här utreda förbättringar som stärker tryggheten för dessa
människor speciellt vid oförutsedda händelser som
exempelvis dödsfall.
Vi tycker att det är speciellt befängt att över huvud
ifrågasätta möjligheten till adoption. Inledningsvis talades
det i utredningen om att samhället bör underlätta för
människor att leva i enlighet med sina egna önskemål, allt
under förutsättning att detta inte skadar andra.
Vi är av den bestämda uppfattningen att barn som
adopterats av två homosexuella män löper en påtaglig risk
att komma till psykisk skada.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om registrerat partnerskap.

Stockholm den 13 januari 1994

Knut Wachtmeister (m)

Bo Arvidson (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)