Regionala flygplatser

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)

av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klarlägga de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser samt tydliggöra statens roll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2017 presenterade infrastrukturminister Anna Johansson en svensk flygstrategi för flygets roll i framtidens transportsystem. Strategin tar sin utgångspunkt i de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Detta är avgörande för att hela landet ska leva och tillväxten säkras.

Flyget bidrar till grundläggande tillgänglighet och regional utveckling i hela landet. För det svenska näringslivet och företagandet (liksom för privatresenärer) är tillgången till snabba och effektiva flygtransporter över dagen, såväl inom som utom landet, helt avgörande för att kunna utvecklas i en allt med globaliserad värld.

I dagsläget drivs ett antal svenska flygplatser i kommunal regi med stora ekonomiska underskott, samtidigt som det totala svenska flygplatssystemet genererar vinster. Passagerarna från de regionala flygplatserna bidrar alltså till flygplatssystemets totalekonomi.

För en kommun av till exempel Örnsköldsviks storlek kan det handla om ett underskott runt 20 miljoner kronor/år. Ökade kostnader för höjda säkerhetskrav och lägre ersättning från det nationella systemet för flygtrafikledning gör inte saken bättre. Dessutom behövs underhåll av flygplatsernas infrastruktur. Om vi i framtiden endast ska ha möjlighet att åka från de flygplatser som går med vinst i dagsläget, blir det inte många resmöjligheter kvar.

Därför bör de regionala flygplatsernas långsiktiga ekonomiska förutsättningar klarläggas och statens roll tydliggöras.

Kristina Nilsson (S)

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)