Regelkrånglet

Motion 2009/10:N435 av Lennart Sacrédeus och Otto von Arnold (kd)

av Lennart Sacrédeus och Otto von Arnold (kd)
kd758

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att minska företagens administrativa kostnader.

Motivering

Regelförenkling är ett viktigt medel för att nå regeringens mål om att bryta utanförskapet genom att skapa fler jobb i ett växande antal företag. Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta ingår regeringens ambition att minska företagens administrativa kostnader orsakade av statliga regler med 25 procent till 2010. Varje departement och myndighet ansvarar för att ta fram underlag och vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde för att bidra till målet. Kristdemokraterna arbetar för att stärka värderingarnas och etikens betydelse i samhället som helhet, vilket i sig främjar ett minskat regelverk.

Den 4 juni 2009 överlämnades regeringens andra skrivelse om regelförenklingsarbetet till riksdagen (skr. 2008/09:206). Skrivelsen innehåller en redogörelse av det förenklingsarbete som bedrivits i Regeringskansliet och på myndigheter fr.o.m. våren 2008 till våren 2009. Samtliga departement och 44 myndigheter har för tredje gången haft regeringens uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet.

Sammanlagt har departement och myndigheter redovisat mer än 940 genomförda, pågående eller planerade åtgärder. Av dessa har hälften, ca 460, genomförts under 2007–2008. Skrivelsen visar också att de administrativa kostnaderna hade ökat med ca 1,9 miljarder kronor – från 96,7 till 98,6 miljarder kronor – mellan 2006 och 2007. Ökningen är hänförlig till ett fåtal områden: finansmarknads-, skatte- och kommunikationsområdena.

För 13 av de 17 mätta områdena visade uppdateringen att de administrativa kostnaderna i princip var oförändrade. Kostnaderna för årsredovisningslagen hade minskat med 5,1 procent och jordbruks-, skogs- och fiskeområdena hade minskat med 2,7 procent.

Den uppdatering av mätningarna avseende förändringen av företagens administrativa kostnader som genomfördes under våren 2009 visar att dessa kostnader för första gången minskar. Uppdateringarna visar att de administrativa kostnaderna har minskat med ca 4 procent, närmare 4 miljarder kronor. Det är främst inom livsmedels- och jordbruksområdet som kostnaderna har reducerats.. Den enskilt största minskningen i kronor är slopandet av lagkravet på inre spårbarhet på livsmedel där de administrativa kostnaderna har sjunkit med 3 miljarder.

Sammantaget ger detta en bild av att regeringen är på rätt väg. För att nå målet att företagens administrativa kostnader ska ha minskat med 25 procent till 2010 måste arbetet intensifieras ytterligare. Den stora sänkningen på livsmedelsområdet visar att det finns stor potential till regelförenklingar inom andra områden.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lennart Sacrédeus (kd)

Otto von Arnold (kd)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)