Regelförenkling på regional och lokal nivå

Motion 2009/10:N467 av Per Bolund (mp)

av Per Bolund (mp)
mp330

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att organisera och samordna ett regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelförenklingsaktiviteter bör föras in i länsstyrelsernas regleringsbrev och instruktioner.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av informationsinsatser riktade till lokala och regionala myndigheter om vad som är viktigt för företagen i myndighetsutövningen.

Motivering

Tillväxtverket har nyligen i rapporten Regelförenkling på lokal och regional nivå studerat hur man kan få in den lokala och regionala myndighetsutövningen i regelförenklingsarbetet. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan olika länsstyrelsers och kommuners tillämpning av regelverk. Dessa skillnader utgör ett stort problem för företagen eftersom det kan snedvrida konkurrensen mellan företag om myndigheter på en ort tolkar regelverk annorlunda än på en annan ort. Det kan också leda till onödigt merarbete för företag som är verksamma i flera orter eller regioner om regelverken tolkas olika på olika platser.

Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att organisera och samordna ett regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå. Tillväxtverkets resurser och erfarenheter från regelförenklingsarbetet bör vara mycket värdefulla för kommunerna och för länsstyrelserna att ta del av. Samarbetet mellan nationell, regional och kommunal nivå är nödvändigt för att regelförenkling ska få verkligt genomslag.

För att få ett mer välfungerande regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå bör man söka rätt på och dokumentera goda exempel på lokal och regional regelförenkling och sprida dessa till andra aktörer. Ett fungerande regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå kräver att länsstyrelser och kommuner deltar aktivt. Länsstyrelsen styrs av regeringen och regelförenklingsaktiviteter kan föras in i länsstyrelsernas regleringsbrev och instruktioner. Sveriges kommuner styrs inte av regeringen, men intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting ser regelförenkling som en viktig satsning för kommunal och regional tillväxt. Det finns alltså en god grund för samarbete mot ett gemensamt mål.

I Tillväxtverkets studie intervjuas företagarorganisationer som beskriver att lokala och regionala myndigheter ibland har bristande förståelse för företagens villkor och vad som främst påverkar dem i myndighetsutövningen. För att få fullt genomslag för regelförenkling på lokal och regional nivå behövs därför informationsinsatser riktade till lokala och regionala myndigheter om vad som är viktigt för företagen i myndighetsutövningen.

Stockholm den 6 oktober 2009

Per Bolund (mp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (3)