Reformera lagen om anställningsskydd (LAS)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att fler människor ska få möjlighet att känna tryggheten som det innebär att ha ett jobb att gå till och för att fler människor ska kunna förverkliga sina drömmar, då behövs en arbetsrättslagstiftning som skapar förutsättningar för fler jobb och som ger små företag förutsättningar att växa sig starka.

Svensk arbetsrätt är inte anpassad efter dagens och framtidens mer flexibla och snabbföränderliga ekonomi och arbetsmarknad. De hinder som idag står i vägen för nya jobb måste bort så att risken och kostnaden att anställa minskar och därför behöver lagen om anställningsskydd (LAS) reformeras.

Exempel på något som kräver förändringar är LAS turordningsregler. Huvudregeln innebär att den som arbetat kortast tid på en arbetsplats ska sägas upp först då en arbetsgivare tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Detta är sist-in-först-ut-principen.

Turordningsreglerna är särskilt problematiska för mindre företag som befinner sig i en expansionsfas. De här företagen är särskilt känsliga och beroende av att ha rätt person på rätt plats inom företaget för att kunna växa, och det är just genom fler och växande företag som vi också skapar fler jobb och lägger grunden för välfärden.

4 av 5 nya jobb skapas nämligen av Sveriges småföretag. Det är där potentialen finns. En förutsättning för att jobben ska växa fram är dock att företagen vill, kan och vågar anställa. Om lagstiftaren gör det dyrt eller krångligt så kommer färre att göra det.

Arbetsgivaren som är den som har rätt att leda och fördela arbetet ska ha rätt att sätta samman sitt team av medarbetare, och borde därför också i större utsträckning få bestämma vem som behöver sägas upp inom det egna bolaget.

Det finns dock flera andra viktiga skäl till att utreda hur turordningsreglerna kan bli mer flexibla

För det första gör turordningsreglerna att unga och invandrare får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden då de ofta saknar en längre tid av anställning. Det är problematiskt med tanke på den enorma integrationsutmaning som Sverige står inför.

För det andra är turordningsreglerna orättvisa mot hårt arbetande medarbetare eftersom de bortser från kompetens och arbetsinsats.

För det tredje låser turordningsreglerna i LAS fast människor som vantrivs på jobbet. Vissa människor vågar inte byta arbete på grund av att risken att bli uppsagd då ökar i och med bytet till den nya arbetsplatsen. Det är varken tryggt eller rättvist.

Idag kan ett företag med högst tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning, men det räcker inte. Alla företag, oavsett storlek, bör kunna undanta fyra personer från turordningsreglerna. LAS behöver därför reformeras. En reformering av LAS är nödvändig för att fler företag ska kunna växa sig starka, våga anställa och för att fler människor i Sverige ska få chansen till ett jobb.

Därför föreslås riksdagen att ställa sig bakom att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Christian Carlsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)