Realisationsvinst vid fastighetsförsäljning

Motion 1999/2000:Sk713

av Per Rosengren m.fl. (v)
Dagens regler innehåller uppskovsregler när det gäller
realisationsvinstbeskattning av fastigheter, om man inom ett år anskaffar
en fastighet som är ersättningsbostad. I stort sett är reglerna bra och
nödvändiga för att förhindra inlåsningseffekter. Det har emellertid visat
sig att begreppet ersättningbostad har vållat en del svårigheter (själva
begreppet bostad utgör ett problem).
Om en person äger en obebyggd tomt vid avyttringstillfället av sin
permanentbostad och på denna tomt bygger ett hus för permanentboende, så
accepteras detta inte som anskaffande av ersättningsfastighet. Detta då
fastigheten fanns i personens ägo vid avyttringstillfället. Det kan också gälla
en tomt med en mindre stuga på, som rivs för att det byggs en större
permanentbostad på tomten i stället.
I båda fallen torde det handla om att man faktiskt anskaffar en
ersättningsbostad trots att man ägde fastigheten, dvs tomten, vid
avyttringstillfället (begreppet fastighet utgör här ett problem). Vi anser att
lagstiftningen bör förtydligas så att uppskov med
realisationsvinstbeskattningen ska kunna medges under ovan angivna
förutsättningar. Vad som ovan anförts bör regeringen återkomma till
riksdagen med förslag om.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till
ändring enligt vad i motionen anförts om uppskovsregler.

Stockholm den 29 september 1999
Per Rosengren (v)
Marie Engström (v)
Claes Stockhaus (v)
Lennart Värmby (v)
Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)