Rättshjälp

Motion 2007/08:Ju360 av Sven-Erik Österberg och Hans Hoff (s)

av Sven-Erik Österberg och Hans Hoff (s)
s32015

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av uppräknat rättsbelopp hos försäkringsbolagen i tvister gällande personskador i samband med trafikolyckor.

Motivering

Rättshjälpsbeloppen hos försäkringsbolagen som tillkommit för att täcka kostnader för den enskilde vid domstolstvister beträffande personskador i samband med trafikolyckor har under de senaste 20 åren justerats högst marginellt. Beloppen idag är i storleksordningen från 95 000 till 100 000 kr beroende på försäkringsbolag – allt medan kostnaderna för rättsliga processer har ökat och ökar kraftigt.

I en forskningsrapport från Umeå universitet framkommer det att efter en rättsprövning finns det ett stort antal personer som lämnar domstolen med en skuld på 400 000–650 000 kronor på grund av kraftigt höjda advokat- och läkararvoden samt att kostnaderna blivit momsbelagda. Avsikten är att kostnaderna för detta ska täckas genom rättskyddet i privat försäkring.

Detta faktum har lett till ett oacceptabelt förhållande för de personer som känner sig felaktigt behandlade beträffande bedömning av personskada som uppstått i samband med trafikolycka och som vill få sin sak prövad av domstol. Att förlora målet med risk för kostnad ur egen ficka med mycket stora belopp föranleder med stor säkerhet många att avstå från domstolsprövning, vilket ger försäkringsbolagen ett övertag gentemot framför allt svagt bemedlade personer, vilket inte är en rättstat värdigt.

Därför är det av stor vikt att en översyn beträffande den enskildes rättsskydd vid rättegång beträffande personskador i samband med trafikolyckor med det snaraste genomförs.

Stockholm den 2 oktober 2007

Sven-Erik Österberg (s)

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)