Rätt till jurdiskt ombud i förvaltningsrättsliga tvister

Motion 2007/08:C334 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)
s97038

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättsskyddsförsäkringarna när det gäller möjlighet att anlita juridiskt ombud i samband med förvaltningsrättsliga ärenden.

Motivering

Från EG-kommissionen har det med anledning av direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 riktats synpunkter till den svenska regeringen. I direktivets artikel 2 noteras bl.a. att en rättsskyddsförsäkring ska ge den enskilde möjlighet till försvar via ombud vid civilrättsliga, straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden. Rättsskyddsförsäkringarna i Sverige omfattar inte förvaltningsrättsliga ärenden. Om så skulle vara fallet skulle även sådant som arbetsskadeärenden, sjukpenning, sjukersättning och handikappersättning kunna omfattas av rättsskyddsförsäkringarna. Det är en avgörande brist att så inte är fallet idag. Därför bör den förändringen ske att rättsskyddsförsäkringarna även ska omfatta förvaltningsrättsliga ärenden.

Stockholm den 1 oktober 2007

Peter Hultqvist (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)