Rådgivning för kooperativt företagande och sociala företag

Motion 2009/10:N216 av Annie Johansson (c)

av Annie Johansson (c)
c323

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kooperativ företagsrådgivning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sociala företag.

Motivering

Vi måste få in mer entreprenörskap i Sverige! Oavsett form så berikar det samhällsekonomin och människors frihet. Företagande av olika de slag möjliggör för människor att kunna förverkliga sina drömmar, själva eller tillsammans med andra, som enskild firma, i handelsbolag, i aktiebolagsform eller som en ekonomisk förening. Det är ett stort mervärde för entreprenörskapet med olika former av företag. Allt fler borde ta steget fullt ut att bli företagare med egen affärsidé.

Det finns en rad olika aktörer som idag har rådgivning för olika former av företagande. För kooperativa företag har Coompanion, tidigare lokal kooperativ utveckling, en lång erfarenhet av rådgivning. Kooperativa företag drivs vanligtvis som ekonomisk förening men kan också drivas i aktiebolagsform, båda med ett professionellt vinstintresse. Det är viktigt att stödja och ge goda och långsiktiga förutsättningar för olika former av företagsrådgivning.

En annan dimension, som ibland kan vara just kooperativ, är sociala företag som nu växer fram i Sverige liksom i resten av världen. Den sociala ekonomin är central för samhällets utveckling i flera avseenden, t.ex. genom att den bidrar till fler arbetstillfällen, även för människor som vanligen står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sociala företag bidrar också till en ökad mångfald av utförare av välfärdstjänster och därmed till en ökad valfrihet för medborgarna. Den tar dessutom tillvara människors egna initiativ och engagemang och bidrar på så sätt till att öka människors inflytande över sin egen situation.

Den sociala ekonomin bör kunna skapa nya arbetstillfällen om man bara ger dem rätt förutsättningar. Det handlar vanligen om en verksamhet som startas utifrån gemensamma behov och som kan tillfredsställas genom en kooperativ verksamhet. På så sätt kan nya grupper integreras på arbetsmarknaden. Dessa personer skulle med stor sannolikhet ha varit sysslolösa och i behov av andra insatser från samhällets sida om de inte varit engagerade i detta. Där är det viktigt med en samverkan mellan idéburna organisationer i syfte att utveckla samarbetet mellan den ideella och privata sektorn, den sociala ekonomin och offentliga sektorn för att integrera dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Stockholm den 25 september 2009

Annie Johansson (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (2)