Produktionsskogens betydelse för klimatet och samhällsekonomin

Motion 2009/10:MJ274 av Stefan Tornberg (c)

av Stefan Tornberg (c)
c423

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett system för internationell handel med sänkkrediter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifiering av skogsskötseln för att utnyttja tillväxtpotentialen i skogen i norra Sverige.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stopp för ytterligare avsättningar av produktiv skogsmark till reservat i Norrbotten.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inventering och kvalitetsanalys av redan avsatta marker i norra Sverige för att pröva om de ska återföras till produktionsmark.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera forskning och utveckling som generar nya skogsbaserade produkter samt nya effektiva produktionsmetoder för vidareförädling av skogsråvaran. 1

1 Yrkande 5 hänvisat till NU.

Motivering

I Norrbottens finns en bred samsyn mellan politik och skogsnäring om den växande skogen som framtidsresurs, en samsyn som manifesteras i den gemensamma Norrbottensdeklarationen.

Den boreala skogsmarken i norra Sverige kan bli Europas gröna lunga, som kraftfullt bidrar till att minska växthuseffekten. En växande skog är i alla avseenden en frisk skog. Modern skogsforskning visar att den boreala skogsmarken inrymmer stora potentialer för tillväxtökning i god samklang med en biologisk mångfald och ett skydd för hotade arter. Det ger inte bara en möjlighet att trygga skogsindustrins råvaruförsörjning – det är också i globalt klimatperspektiv en skyldighet att tillvarata denna möjlighet eftersom varje tillväxtökning i den boreala skogen långsiktigt binder stora mängder av växthusgasen koldioxid.

I ett långt perspektiv är det möjligt att fördubbla tillväxten i produktionsskogarna i norra Sverige och bli självförsörjande på råvara till en modern skogsindustri i ständig utveckling. Detta är biologiskt och miljömässigt fullt möjligt. Ett system för internationell handel med sänkkrediter bör utvecklas som stöd för satsningen på tillväxtökning.

Tillväxtökningen kan uppnås samtidigt som biologisk mångfald säkras och kulturmiljöer skyddas. Tillväxtökningen skall uppnås med stort hänsynstagande till biologisk mångfald, värdefulla kulturminnen och miljöer som är värdefulla för hotade arter. De generella hänsynen vid skogsvård och avverkning skall ha högsta prioritet. Skogsbruket skall arbeta i samspel med andra markanvändare, exempelvis renskötseln, och uppmuntra och underlätta utveckling av naturturism på de brukade skogsarealerna.

Den brukade skogsmarksarealen, exklusive områden som skyddas inom ramen för riksdagens miljömål Levande Skogar, skall nyttjas för produktion av skogsråvara i samklang med övrig markanvändning. De arealer som har avsatts för naturvård – en fjärdedel av Norrbottens landareal inklusive en sjättedel av den produktiva skogsmarken – är tillsammans med Sveaskogs avsättningar fullt tillräckliga för att trygga biologisk mångfald och andra naturvärden inom vår region. Redan avsatta arealer bör inventeras och kvalitetsanalyseras vetenskapligt. Avsatta marker som inte håller tillräckligt hög kvalitet bör återföras till produktionsmark.

Tillväxtökningen och omsorgen om brukade arealer ger långsiktigt goda förutsättningar för skogsindustrin. Det är viktigt att minst kunna bibehålla den nuvarande totala produktionsnivån och samtidigt kunna göra offensiva investeringar för att behålla och förstärka industrins internationella konkurrenskraft. Det är angeläget att aktivt initiera forskning och utveckling som genererar nya skogsbaserade produkter och nya effektiva produktionsmetoder för vidareförädling av skogsråvara inom länet.

Stockholm den 29 september 2009

Stefan Tornberg (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (5)