Överväga att förbjuda tiggeriet

Motion 2013/14:Ju240 av Ulf Berg och Lars Beckman (M)

av Ulf Berg och Lars Beckman (M)
M1343

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nuvarande lagstiftning om människohandel samt att ge kommunerna möjlighet att förbjuda tiggeriet likt alkoholförtäring.

Motivering

Samhällsmodellen i Sverige utmanas av fattigdom, attityder och utanförskap. Att vi tar avstånd från tiggeri borde också avspeglas i regelverk. Det är ett tydligt sätt att visa att vi fördömer tiggeri generellt. Genom att inte göra det gör vi den redan utsatta gruppen en björntjänst. Gör vi inget i frågan befäster vi utsattheten och diskrimineringen.

Sverige ska inte vara uppdelat i olika grupper, utan vi strävar efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till tiggeri och genom regelverk kan Sverige skicka en tydlig signal om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därför inte accepterat i vårt samhälle. Vidare vill vi även lyfta fram att de lokala ordningsföreskrifterna beslutas lokalt och prövas av länsstyrelsen. I Sala gjorde länsstyrelsen bedömningen att föreskrifterna inte var förenliga med lagen. Men utan en lokal föreskrift blir det svårt för någon, kommun eller polis, att vidta konkreta insatser mot tiggeriet. Därför borde svenska städer utforma föreskrifter som ligger i linje med lagstiftningen, med ett uttalat syfte att hjälpa utsatta människor mera långsiktigt. För några år sedan noterades illegala gatuspel och illegala gatuförsäljare på Drottninggatan i Stockholm. Genom ökad polisnärvaro och tydliga föreskrifter har dessa problem minskat. Samma utveckling är möjlig när det gäller tiggeriet.

Med anledning av ovanstående bör regeringen undersöka förutsättningarna att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överväga att se över om nuvarande lagstiftning om människohandel räcker samt ge kommuner möjlighet att förbjuda tiggeri likt alkoholförtäring.

Stockholm den 26 september 2013

Ulf Berg (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)