Öresundsregionen

Motion 2002/03:T292 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en väl fungerande sundsring.

Motivering

Att stärka och utveckla norra Öresund som mötesplats och transportknut är nödvändigt om Öresundsregionen skall bli en betydelsefull helhet som konkurrerar med andra regioner i norra Europa.

Det allt större person- och godstransportutbytet mellan Sverige och kontinenten kräver ökad kapacitet för såväl bil- som tågtrafik. Färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör är viktig. Biljettpriset över Öresundsbron skall enligt gällande avtal motsvara färjetaxorna mellan Helsingborg–Helsingör och det är viktigt att ingångna avtal kvarstår.

När det gäller järnvägarna är nysatsningar och underhållet av spåranläggningarna också eftersatta. Bland de konkreta satsningar som behöver göras skall nämnas den s.k. Europakorridoren och järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör.

Sverige är beroende av flera goda förbindelser över Öresund. Först och främst för tillväxtens skull men också om bron av någon anledning måste stängas skall det finnas alternativa sätt att ta sig över sundet. Det handlar därför om att slå vakt om både Öresundsbron, järnvägstunnel och färjetrafik. Därför är sundsringen nödvändig.

Stockholm den 18 oktober 2002

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)