Öresund som marin nationalpark

Motion 2013/14:MJ237

av Magnus Ehrencrona (MP)
MP1704

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Öresund bör bli en marin nationalpark.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör utredas hur Öresund kan bli ett sammanhängande område med särskilt högt skydd.

Motivering

Öresund är ett av Sveriges mest intressanta vatten. Det omges av Nordens mest tätbefolkade område samtidigt som det innehåller höga ekologiska värden. Trots områdets höga miljövärden och de särskilda utmaningar som finns är det i dag ingen nationalpark.

Öresund är ett ovanligt komplicerat område. De starka strömmarna i mötet mellan Kattegatt och Östersjön innebär att vattenutbytet är ovanligt stort och dessutom flyter två nästan helt skilda vattenmassor ovanpå varandra.

På många sätt är miljön och naturen i och kring Öresund unik. Kusten rymmer allt från brant klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Däremellan finns även grunda sten- och grusstränder liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet skapar ett koncentrat av många olika naturmiljöer. Således finns här ett unikt marint liv.

Sedan 1932 har det av säkerhetsskäl varit trålningsförbud i Öresund. Det har skapat förutsättningar för många arter och miljöer att hållas livskraftiga. Därför finns det idag ett relativt bra fiskebestånd kvar av bland annat sill, torsk och rödspätta. Det går också att hitta fiskarter som haj och rocka. Här finns även viktiga ålgräsängar och musselbanker fortfarande bevarade. Om trålningsförbudet skulle försvinna skulle många miljöer i Öresund vara hotade. Det är också en ständig risk att det olagliga trålfisket breder ut sig. Därför finns skäl att undersöka hur skyddet av ekosystemet i Öresund kan utökas och ytterligare förstärkas.

En marin nationalpark skulle lyfta fram och skapa medvetande kring Öresunds viktiga värden.

Naturvärdena är mycket höga och intresset för turismen i och omkring området är stort. Särskilda utmaningar tillkommer med havsnivåhöjningar, fortsatt befolkningsökning och växande intresse för exploateringar. Detta innebär utmaningar för området; att tillgängliggöra samtidigt som dess naturvärden parallellt måste bevaras för kommande generationer.

Öresund finns inte med i den nationalparksplan som Naturvårdsverket tog fram 2008. Ofta avfärdas Öresund som marin nationalpark eftersom området omfattar två länder. Ändå finns aktörer på båda sidor sundet som lyfter fram Öresund som lämpligt område.

Jag anser att vad som ovan anförts talar för att Öresund bör bli en marin nationalpark och att det bör utredas hur Öresund kan bli ett sammanhängande område med särskilt högt skydd. Detta anser jag att riksdagen som sin mening bör ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 september 2013

Magnus Ehrencrona (MP)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (2)