Om skydd för våldsutsatta kvinnor

Motion 2017/18:478 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S)

av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur kvinnohus med samlad kompetens för kvinnor som vill anmäla våld kan utföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett patriarkalt land i en patriarkal värld. Under 2016 anmäldes 12 400 misshandelsbrott i Sverige och under samma period anmäldes 20 300 sexualbrott varav 6 720 rubricerades som våldtäkt. När det gäller sexualbrott är offren i betydligt större utsträckning kvinnor än män. 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppger att de blev utsatta  för denna typ av brott under 2015. (https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html, 2017-09-24.) När det gäller misshandel visar statistiken på det omvända att män i högre utsträckning är offer än kvinnor. Dock råder detta inte sin riktighet när vi talar om våld i nära relationer. Till exempel konstaterade Världshälsoorganisationen i en rapport från 2013 att våld i nära relationer är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa. (WHO. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. 2013.) I en svensk kontext konstaterar Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK): Kvinnor utsattes också i betydligt högre grad för våld av en partner, medan män oftare utsattes för våld av en okänd person. (NCK. Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. 2014. s. 89.) Med vetskapen om kvinnors utsatthet i dylika situationer tror vi att det finns ett behov att minska denna utsatthet på olika sätt.

För barn som misstänks ha blivit utsatta för någon form av våld finns idag på ett antal orter så kallade barnahus. Barnahus är en plats där polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans. Lokalerna är anpassade efter målgruppen och alla som träffar barnen är specialutbildade. Stockholm är en av de kommuner där denna form av barnahus finns.

Mycket tyder på att dessa barnahus fyller en viktig funktion och att de något minskar barnens utsatthet i denna situation och underlättar myndighetskontakten. Barnahusen säkerställer att alla nödvändiga förhör, undersökningar och beslut kan tas innan den misstänkte förövaren haft möjlighet att ingripa.

För kvinnor som utsatts för våld är det ofta en tuff process att anmäla. Inte sällan lever kvinnan med parten hon vill anmäla och inte sällan är det barn inblandade. Det medför att det förutom själva anmälan ofta krävs en ny bostad och kontakt med socialtjänst. Denna tuffa process riskerar att avskräcka kvinnor från att anmäla.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satt arbetet med mäns våld mot kvinnor högt på agendan. Det ska råda nolltolerans för mäns våld mot kvinnor. För att underlätta för kvinnor att anmäla denna typ av brottslighet och direkt få de insatser som behövs föreslår vi att riksdagen ser över möjligheten att skapa kvinnohus. De skulle då vara uppbyggda på ett liknande sätt som barnahusen, en verksamhet där olika myndigheter, instanser och kompetens samlas med syfte att underlätta för den våldsutsatta kvinnan och skapa en trygg miljö i en svår tid.

Mathias Tegnér (S)

Alexandra Völker (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)