Om en Europaväg

Motion 1997/98:T323 av Agne Hansson m.fl. (c, s)

av Agne Hansson m.fl. (c, s)

1 Inledning

I dag finns en utmärkt stamväg med god kvalitet, väg 31/33 mellan Jönköping och Västervik. Detsamma gäller mellan Göteborg och Jönköping. Vägsträckningen mellan Göteborg och Västervik via Jönköping är ett centralt trafikstråk i öst-västlig riktning som har mycket stor betydelse för transporter i tvärgående riktning över landet. Järnvägsförbindelse saknas. För kommunerna på småländska höglandet och i nordöstra Småland har förbindelsen en utomordentlig betydelse för den regionala utvecklingen och för näringslivet.

2 Företag med internationell marknad

Endast i Västerviks och Vimmerby kommuner finns, för att nämna några exempel, en rad företag med internationell marknad och stora transportbehov: Electrolux, FHP Elmotor, Storebro AB, Gunnebo AB, Slip Naxos, Överums bruk, Barracuda Technologies och Axo Nobel i Västerviks kommun, Åbro Bryggeri AB, Storebro Royal Crusier, Ljunghäll AB, Svensk tryckgjutning AB, VTT Grafiska, Totebo Vimmerbyfabriken AB och Frödinge Mejeri AB i Vimmerby kommun. I Eksjö finns exempel som Windab, Idab-Wamac, AK Eriksson, Becker-Acroma, Leiab, Eksjöhus AB m.fl. Dessutom finns 15 större sågverk med åretruntdrift i regionen och stora transportbehov.

3 Turismen

Turismen längs vägen är en stor och viktig näring. Västervik och Vimmerby har årligen mellan 400 000 och 500 000 besökare. De genererar ett omfattande resande mellan kommunerna längs riksväg 31/33. Det internationella turistutbudet ökar både i västlig och östlig riktning.

4 Östutvecklingen

I takt med att det forna östblocket utvecklas, både inom företagande och marknad, ökar behovet av transporter. Det föreligger redan ett större behov av transportvägar österut. Även öst-västliga transporter genom Sverige längs vägen Göteborg–Västervik ökar när öst utvecklas. En genomgående transportled från Storbritannien via stamvägarna Göteborg–Jönköping–Västervik och österut mot Moskva skulle ha stor betydelse för ett begynnande-pågående-framtida handelsutbyte mellan öst och väst och resten av Europa.

5 Befintliga goda förbindelser

Avståndet mellan Västervik och Baltikum är sådant att en färja klarar att gå fram och tillbaka under ett dygn. Det är oftast en förutsättning för att få lönsamhet i en färjelinje. I Västervik finns en modern och väl utvecklad hamn för färjeförbindelsen. Även Gotland och Visby kan kopplas in under de förutsättningarna med ytterligare transportfördelar för den lokala regionen. Vägarna mellan Ventspils, Riga och Moskva är väletablerade och av ganska bra kvalitet. På västkusten finns färjeförbindelse mellan Göteborg och Harwich och mellan Harwich och London finns motorväg. Vad som krävs ytterligare och som inte finns för närvarande är färjeförbindelse Västervik–Visby–Ventspils.

Det som nu anförts talar för att en Europavägsförbindelse upprättas på sträckan London–Göteborg–Jönköping–Västervik–Visby–Moskva. En sådan numrering bör göras. Det bör ges regeringen till känna.

6 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Europavägsnumrering av sträckan London–Göteborg–Jönköping–Västervik–Moskva.

Stockholm den 5 oktober 1997

Agne Hansson (c)

Sivert Carlsson (c)

Krister Örnfjäder (s)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)