Ökat trähusbyggande för hållbar utveckling

Motion 2017/18:763 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat trähusbyggande för hållbar utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bygga hus i trä medför stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar som kortade byggtider och fler jobb i glesbygd. För Sverige, där skogen ofta kallas vår nations gröna guld, är ökat träbyggande viktigt för både hållbar utveckling, bostadsbyggande och stärkt konkurrenskraft internationellt.

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker inne i en industri anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Detta medför även att störningarna i trafiken och närområdet där huset ska stå minskar med 90 procent, eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats. Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador och minskar störningarna i trafiken och kringmiljön. Genom att byggtiden effektiviseras sjunker även produktionskostnaderna på sikt.

När byggtider kortas och kostnader sjunker ökar möjligheten att producera fler bostäder på kortare tid, något som verkligen skulle kunna bidra till att avhjälpa den allt svårare bostadsbrist som vi ser på många orter i Sverige idag. Det är ett sätt att ytterligare utveckla svensk export med kunskap och kvalitet i högsätet.

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Det visar studier av byggandets klimatpåverkan.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme, som stomme har trä en tydligt lägre klimatpåverkan än betong.

Trä är ett förnybart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd, medan det vanligaste byggmaterialet betong tillverkas av sand som är en ändlig resurs.

Forskning från SLU visar att skogen bör avverkas, användas med förnuft och sedan återplanteras för att det mest effektiva bidraget till minskade klimateffekter ska uppnås. Till skillnad från att använda skogen som permanent kolsänka. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid. Eftersom det endast går att lagra en begränsad mängd kol i skogen är det dessutom inte optimalt ur ett klimatmildrande perspektiv att låta den stå orörd.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)