Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor del av jobben i till exempel Norrland kommer från skogen genom bland annat träförädling och pappersindustri. Idag genomgår pappersindustrin en strukturomvandling. Det behövs mer forskning och produktutveckling för vidareförädling av skogsråvaran till en miljövänlig användning inom flera områden och för att dessutom skapa nya arbetstillfällen.

Det gäller inte minst vid byggande av hus och anläggningar. Sverige har stora möjligheter att bli världsledande på detta område. Många svenska företag ligger redan i dag i framkant när det gäller byggande i trä, men det behövs fler och framför allt större aktörer för att öka konkurrensen och utveckla metoder.

Behovet av nya bostäder är stort runt om i landet och bostadsbyggandet måste ta fart för att vi ska komma till rätta med bostadsbristen. Att Sverige som skogsland, och med en stark tradition av att bygga småhus i trä, inte oftare bygger höga och stora hus i trä beror delvis på det förbud som fanns fram till 1994 mot att bygga högre än två våningar i trä. Upphävande av förbudet har lett till en stor förändring och idag byggs det höghus och stora offentliga byggnader i trä.

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det främsta är miljöskäl. Trä är en förnybar råvara som lagrar koldioxid och med moderna byggmetoder kan klimat­påverkan minimeras. Vidare ger träbyggande ofta lägre kostnader tack vare en betydligt snabbare byggtid och färre konstruktionsfel. Träbyggande skapar också många arbetstillfällen på landsbygden där arbetslösheten ofta är hög. Det finns således ett flertal skäl att satsa på ett ökat byggande i trä, särskilt nu när det behövs ett stort tillskott av nya, klimatsmarta bostäder.

Kristina Nilsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)