Ökade anslag till infrastrukturinvesteringar i Stockholms län

Motion 2003/04:T452 av Kerstin Lundgren (c)

av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om en utökad ram för infrastrukturinvesteringar i Stockholms län.

Bakgrund

Den långsiktiga och kraftiga tillväxten av befolkning och ekonomi i Stockholmsregionen ställer särskilt stora krav på trafiksystemet. Kapacitetsbrister finns såväl inom väg- som järnvägstrafiken. Kollektivtrafiksystemen har dessutom ett stort behov av förbättringsåtgärder. Bristerna i transportsystemet idag har en negativ miljöpåverkan och hämmar interaktionen mellan regionens olika delar. Det leder till att näringslivets marknadspotential och produktivitet minskar, med negativ effekt för hela landets hållbara tillväxt. Till detta kommer att bostads- och arbetsmarknaden fungerar sämre och att den sociala obalansen mellan regionens olika delar ökar.

Olycksutvecklingen på vägarna i länet är bekymmersam. De senaste sex åren har antalet trafikdödade personer i länet ökat med 40 % och antalet polisrapporterade svårt skadade med 130 %. Särskilda insatser krävs således för att kunna nå målen i nollvisionen.

Stockholms län har under de senaste planperioderna fått en, till sin trafikvolym och befolkningsandel, alltför låg tilldelning av medel till infrastrukturinvesteringar, vilket har fått stora konsekvenser för trafiksituationen i Stockholmsregionen och hela Mälardalen.

Citybanan/Mälartunneln

1871 invigdes sammanbindningsbanan, två järnvägsspår från Stockholms central över Mälaren och in i berget på Södermalm. Därmed bands södra och norra stambanan samman. Tidigare hade passagerarna varit tvungna att ta häst och vagn mellan stationerna. Då passerade 10 tåg per dygn denna sammanbindningsbana. Idag, 132 år senare, finns det alltjämt bara två spår över Mälaren som 500 tåg per dygn passerar.

För att komma till rätta med de uppenbara problem som följer av den nuvarande situationen – för Stockholms län, Mälardalen och hela landet – krävs en snabbare planering och ett fullföljande av investeringen i Citybanan och kringliggande anslutningar och förstärkningar. För detta krävs en utökad investeringsram och en tydlig prioritering för att säkerställa möjligheter till att förbättra för medborgare, miljö och kollektivtrafik i regionen. Detta bör ges regeringen till känna.

Bygg riksväg 73 m m

Väg 73 har en mycket viktig funktion. Den betjänar förutom Nynäshamn och Södertörn även biltrafiken mellan Gotland och Stockholm. Den har därför utsetts att vara både ett regionalt stråk och ett riksintresse för kommunikation. Östersjötrafikens kraftiga ökning, speciellt mot Polen, de senaste åren ställer krav på högre standard på vägen mellan Fors och Älgviken.

Denna vägsträcka är en av landets mest olycksdrabbade vägar och är direkt underdimensionerad för att klara de trafikökningar som skett, långt mindre för att möta den väntade ökningen. Under oacceptabelt lång tid har diskussionen nu pågått om utbyggnaden av denna väg och investeringarna har skjutits på framtiden som en följd av den låga medelstilldelningen till länet. Nu måste vägombyggnaden skyndsamt påbörjas. Detta bör ges regeringen till känna.

Utöver riksväg 73 finns en rad investeringsobjekt som är nödvändiga för att möta den trafikökning som ägt rum och den som enligt Vägverket kan förutses. Det är också av stor vikt för att skapa en mer sammanhållen region och minska miljöbelastningen i de hårdast drabbade områdena. Det krävs härvidlag en helhetssyn på såväl förstärkning av kollektivtrafiken som investeringar i övrig infrastruktur i syfte att forma ett hållbart trafiksystem i en hållbar region – med landets huvudstad.

Stockholm den 4 oktober 2003

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)