Nybyggnad av väg 67 Heby-Tärnsjö

Motion 2002/03:T334 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att väg 67, Heby–Tärnsjö, prioriteras i den nationella väghållningsplanen och att projektet ges mycket hög prioritet.

Motivering

Riksväg 67 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen beslutade om 1993. Det nationella stamvägnätet omfattar samtliga Europavägar och några riksvägar. De övergripande godsflödena i Sverige går i stort utsträckning från norr mot sydväst och är fokuserade på exporthamnarna i Göteborg och Skåne. Riksväg 67 fyller därför en viktig funktion för de övergripande godsflödena i nord–sydvästlig riktning. Den utgör också en alternativ färdväg till E 4 och har därigenom en avlastande effekt på Stockholms genomfartstrafik.

På riksväg 67, delen Heby–Tärnsjö, uppgår andelen godstransporter till 25 %, vilket är en hög siffra. Den genomsnittliga andelen tung trafik på Europavägarna i Sverige uppgår till 13 %. För riksvägar är siffran 11 %. Mycket talar dessutom för en årlig ökning av lastbilstransporterna i Sverige med 2,5 %.

Väg 67 följer på den aktuella sträckan den s.k. Dalkarlsåsen. Denna grusås innehåller mycket stora grundvattenförekomster. Tillgången i åsen har klassificerats av SGU som en av de största reserverna för kommunal vattenförsörjning i regionen och motsvarar vattenförsörjningen för cirka 100.000 människor. Genom vattentillförsel från Dalälven till åsen skulle vattenförsörjningen kunna tiodubblas.

SGU:s undersökningar visar att kloridhalten, som en följd av halkbekämpningen av vägen, har stigit kraftigt. Den högsta halten som påträffats är 360 mg/l i grundvattenförekomstens djupare delar. De flesta stora källor har halter kring 40 mg/l men flera mindre källor har halter mellan 50 och 100 mg/l. Detta skall jämföras med ursprungsvärdena, vilka låg mellan 3 och 10 mg/l klorid. Gränsen för smakpåverkan går vid 300 mg/l. Enligt SGU:s värdering kan förekomsten av klorid kopplad till halkbekämpning indikera att även andra, icke identifierade föroreningar härrörande från trafik, drift och underhåll av vägen förekommer, vilket på sikt kan utgöra ett hinder mot grundvattnets användning för vattenförsörjning.

Halkbekämpningen på väg 67 är dock angelägen från trafiksäkerhetssynpunkt. Under perioden 1995–1999 inträffade 111 polisrapporterade olyckor där 2 personer dödades, 5 personer blev svårt skadade och 18 lätt skadade.

Riksväg 67 har en trafikbelastning om cirka 3.000 årsmedeldygnsfordon. Den aktuella vägsträckan har en längd av 17,5 km och en bredd om 6,5 m. Vägen är en del av den s.k. räta linjen. Vägens standard, dess lokalisering till en rullstensås med tillhörande vattentäkt och dess höga olycksbelastning visar på behovet av en snabb lösning av problemet.

Stockholm den 17 oktober 2002

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)