Ny vägförbindelse över Göta älv

Motion 2002/03:T358 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en ny vägförbindelse över Göta älv vid Göteborg.

Motivering

Västra Götaland har en befolkning på 1,5 miljoner människor och är en region med ett omfattande näringsliv. Navet i regionen är Göteborg. Läget är strategiskt med en naturgiven infrastruktur som ger staden en regional, nationell och nordisk betydelse för varuhandeln. Göteborg och Göteborgsregionen, med sin koncentration av befolkning och transportberoende verksamheter, utgör inte bara Västsveriges transportmässiga nav, utan är också hela Sveriges och en av Nordens viktigaste transportnoder. I navets mittpunkt finns Göteborg och Göteborgs hamn. Av det sjötransporterade containergodset går 60 % av den totala svenska utrikeshandeln mätt i ton via Göteborgs hamn.

Hamnen är Nordens enda transoceana hamn och som sådan av vital betydelse för svenskt näringsliv. Skall hamnen kunna behålla den rollen är det nödvändigt att vägar och järnvägar till och från hamnen fungerar. I annat fall är risken uppenbar att det blir någon hamn utanför Skandinavien som övertar rollen. Det skulle i sin tur betyda ökade transportkostnader för svenskt näringsliv.

Den utveckling vi kan se framför oss innebär att antalet bilar i köer kommer att tredubblas under den kommande tioårsperioden. En sådan försämring av framkomligheten kommer allvarligt att påverka möjligheten för Göteborgs hamn att även fortsättningsvis vara transocean hamn.

Göteborg har tre passager för biltrafiken över Göta älv. Det är Älvsborgsbron, Götaälvsbron och Tingstadstunneln. Flaskhalsen i Göteborgs vägsystem är Tingstadstunneln med intilliggande mot. Systemet är dimensionerat för ca 80 000 fordon per dygn. I dag passerar ca 120 000 fordon.

I överenskommelsen mellan staten å ena sidan och Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund å den andra, från mars 1998, om finansiering och genomförande av trafiklösningar i Göteborgsregionen anges att en ny bro över Göta älv (Östra länken) skall behandlas inom ramen för det nationella stamnätet. Beslut ... fattas mot bakgrund av trafikutvecklingen och värderas i den statliga infrastrukturplaneringen.

Trafiksituationen i Göteborg är redan i dag mycket besvärande och trafikutvecklingen pekar mot en avsevärt förvärrad situation varför en ny bro över Göta älv är nödvändig, inte minst med tanke på hur lång tid det tar till byggstart. I den nu pågående infrastrukturplaneringen har man pekat ut ny förbindelse mellan E 6 och E 20 (partihallsviadukten) och förbindelse över Göta älv som viktiga objekt och avsatt statliga medel till den regionala planen, samfinansiering krävs dock. De statliga medel som är avsatta (ca 1,2 mdkr) är inte tillräckliga om medfinansieringsdelen inte skall bli för hög.

För hela Sveriges näringsliv med Göteborgs hamn som den viktigaste utskeppningshamnen är det därför av stor vikt att ny vägförbindelse över Göta älv snarast kommer till stånd.

Stockholm den 22 oktober 2002

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)