Ny organisering av sociala företag

Motion 2009/10:N407 av Lars U Granberg (s)

av Lars U Granberg (s)
s32111

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja egenorganisering av de sociala företagen.

Motivering

Det sociala företagandet i Sverige har en stor potential att skapa arbete för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar. Det sociala företagandets grundpelare och framgångsfaktor är en stark förankring i empowermentprocesser, där en tro på människors eget engagemang, ansvar och vilja till utveckling utgör förutsättningarna för ett lyckat företagande.

De sociala företagen blir allt fler, olika nätverk, plattformar och organisationer bildas nu för erfarenhetsutbyte. Gemensamma problem och framgångar ventileras och tillsammans hittar man lösningar för att utvecklas vidare. Även i denna egenorganisering är empowerment en av grundstenarna. Det är de sociala företagarna själva som måste driva sina gemensamma angelägenheter.

I dagsläget finns Skoopi (Sociala arbetskooperativens intresseorganisation) som den enda etablerade organisationen för sociala företag. Eftersom de sociala arbetskooperativen och andra sociala företag har små ekonomiska resurser är det svårt att få en finansiering endast med medlemsavgifter som täcker det behov som finns av Skoopis tjänster. När det sociala företagandet nu växer är efterfrågan stor på information, rådgivning och utbildning till dem som arbetar i sociala företag, samt till myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.

Idag finansieras de insatser som görs endast av olika projektmedel. Detta är dock en otillfredsställande situation eftersom det inte går att bygga upp en hållbar organisation enbart med projekt. Det behövs en fastare och tryggare grund att stå på.

I stort sett alla människor som arbetar i de sociala företagen har arbetshinder av något slag på grund av funktionsnedsättningar, socialmedicinska eller andra orsaker. Andra föreningar som organiserar dessa grupper kan söka bidrag från Socialstyrelsen, men för en organisation som Skoopi är detta omöjligt eftersom det är företagen som är medlemsgrunden i föreningen.

Det är av största vikt att de sociala företagen kan utveckla sina egna organisationer. Det är därför av vikt att regeringen prioriterar att förbättra de sociala eller kooperativa företagens förutsättningar att utvecklas.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars U Granberg (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)