Nolltolerans mot mobbning

Motion 2006/07:Ub422 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nolltolerans mot mobbning.

Motivering

Även om de flesta barn och ungdomar trivs i skolan är rädsla och otrygghet dessvärre vardag för många skolelever. Enligt Skolverket känner ca 15 procent obehag av att vistas i skolan vilket är en betydligt högre siffra än de få procent som svarar ja på den direkta frågan om de utsätts för mobbning. Att mäta obehag är dock mer träffsäkert då många inte erkänner att de utsätts för mobbning under den period då mobbningen pågår.

Mobbning och trakasserier är ytterst ett tecken på brist för det okränkbara och absoluta människovärdet, och det är ett effektivt sätt att reducera en människas värdighet och självkänsla. Barn och ungdomar som blir utsatta för mobbning löper också större risk att själva hamna i trubbel i framtiden och utsätta andra människor för obehag.

Det finns olika sätt att bekämpa mobbning och flera åtgärdsprogram har varierande framgång. Det är viktigt att ta fasta på den forskning som finns och dra lärdom av utvärderingar som görs. Lagstiftaren ska inte förorda en viss typ av metod då olika metoder kan få skiftande resultat på olika skolor. Däremot bör lagstiftaren kräva av varje skola att ha ett aktivt antimobbningsarbete och att sanktioner sätts in då mobbning uppdagas.

Varje fall av mobbning är en kränkning av människovärdet och det enda rimliga är därför nolltolerans mot all form av mobbning. Även om säkert de flesta skolorna har nolltolerans som ambition är det viktigt att begreppet nolltolerans skrivs in och att det mobbningsförebyggande arbetet utgår med det som grund. Det innebär att ingen mobbning får accepteras överhuvudtaget och att sanktioner ska vidtas så fort mobbning eller andra trakasserier uppdagas. Det innebär också att skolledning har ett ansvar att aktivt leta upp mobbning och inte leva i villfarelsen att det som inte syns inte finns.

Att säkra en trygg skolmiljö är en av skolans viktigaste uppgifter och är också en förutsättning för att bli framgångsrik i arbetet med att förmedla kunskap. Att införliva begreppet nolltolerans mot mobbning i skolans värld är ett sätt för alla skolor att ta uppgiften på största allvar.

Stockholm den 23 oktober 2006

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)