Naturskydd för Kösjöområdet i västra Jämtland

Motion 1991/92:Bo501 av Axel Andersson och Kurt Ove Johansson (s)

av Axel Andersson och Kurt Ove Johansson (s)
Fem kilometer rakt öster om Ånnsjön i västra Jämtlands
fjällvärld ligger Kösjön i ett större fjällnära och hittills
väglöst vildmarksområde som är av stort intresse för
naturvården.
Området är beläget ovan både gränsen för svårföryngrad
skog och Domänverkets skogsodlingsgräns.
Ett flertal utrotningshotade djurarter förekommer i
området, bl.a. har det kunnat konstateras att kungsörn
häckar inom området.
Det stora naturvärdet ligger främst i storleken på det i
dag väglösa fjällnära området och på den därmed också
mycket intressanta faunan. Myrarna kring Kösjön har
mycket höga naturvetenskapliga värden.
Turism är den i särklass största näringen i Jämtlands län.
Vildmark och ostörd natur framstår alltmer som turismens
främsta dragplåster. Därför är det av stor vikt för länets
framtid att de få områden av vildmarkskaraktär som
fortfarande finns kvar bevaras och säkerställs för framtiden.
Kösjöområdet i västra Jämtland hör dit. Området är
redan i dag en avgörande resurs för kringliggande
turistanläggningar och används för vandringar och
vildmarkscamping. Kösjön med biflöden och näraliggande
mindre vatten är dessutom ett jungfruligt fiskeområde.
Kösjöområdet är rikt på myrmarker och skogen
återfinns (i områdets norra och östra del) främst på åsryggar
och myrholmar, medan mer sammanhängande
skogsområden finns i den södra delen, omedelbart öster om
Kösjön. I delar av området förekommer hänglavsbärande
skog.
Den här beskrivna vildmarken -- norr och öster om
Kösjön och i sydost, direkt gränsande till Vålådalens
naturreservat -- ligger inom ett av de områden i Jämtlands
län, som är klassat som riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Detta borde räcka för att det beskrivna områdets
särart skulle kunna sparas åt eftervärlden.
Men så är inte fallet. Långt gångna planer på
skogsavverkning i området föreligger. Den ena av de två
dominerande markägarna i området, Korsnäs AB (den
andre är Domänverket), har hos Åre kommun ansökt om
medgivande att bygga en skogsbilväg rakt igenom
Kösjöområdet, för att där bedriva skogsavverkning.
Kommunens byggnadsnämnd sökte hejda bolagets
framfart, men ett överklagande till länsstyrelsen i Jämtlands
län gav Korsnäs AB tillstånd att bygga samt bidrag till hela
den begärda vägsträckningen.
Länsstyrelsens beslut är på flera punkter
överraskande:Området kring Kösjön, som är av
riksintresse, skall skyddas enligt naturresurslagens (NRLs)
2 kap. 6 §.Det sjörika området, d.v.s. även de delar som
ligger utanför riksintresset för naturvård, är ekologiskt
känsligt område och skall så långt möjligt skyddas enligt
NRL 2 kap. 3 §.Skogsvårdsstyrelsens i Jämtlands län
beslut, att den av Korsnäs AB önskade skogsbilvägen
genom Kösjöområdet är bidragsberättigad, strider, enligt
vår uppfattning, mot skogsstyrelsens föreskrifter om stöd
(SKSFS 1987:1 4 §).
Vi anser att det i motionen aktualiserade Kösjöområdet
i västra Jämtland bör, såsom varande ett område av
riksintresse för naturvård och friluftsliv, skyddas mot
exploatering.
De senaste månaderna har diskussionen om de fjällnära
skogarna och deras brukande varit intensiv och bl.a. lett till
att de flesta storskogsägare med markinnehav i
fjällregionerna (dock, så vitt oss bekant, ej Korsnäs AB)
beslutat undanta stora, sammanhängande fjällnära
skogsområden från avverkning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att bevara
Kösjöområdet i västra Jämtland som objekt av riksintresse
för naturvård och friluftsliv.

Stockholm den 15 januari 1992

Axel Andersson (s)

Kurt Ove Johansson (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)