Nationell kartläggning för att minska antalet dödfödda barn

Motion 2017/18:1034 av Annika Eclund (KD)

av Annika Eclund (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda barn i Sverige i syfte att minska dödstalen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2016 föddes 414 dödfödda barn i Sverige. Årligen föds ca fyra döda barn per 1000 födda barn. Det innebär att fler än åtta barn föds döda varje vecka, 900 föräldrar är direkt drabbade och ännu fler nära anhöriga mister ett litet barn. Bakom varje dödstal finns ett barn som aldrig fick se världen och familjer som möter en livslång sorg. Detta innebär även samhällskostnader i form av psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

Trots de stora medicinska framsteg som skett inom svensk hälso- och sjukvård har antalet dödfödda barn inte minskat på 20 år.

Lägre dödstal i andra länder visar på att fler barn i Sverige kan räddas. Länder som här lägre dödstal än Sverige per 1 000 födslar är Island, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Portugal, Japan, Kroatien, Polen, Tyskland, Nya Zeeland, Tjeckien, Australien och Irland[1].

För barn som dör i samband med eller efter förlossningen finns en strukturerad kartläggning och uppföljning. Men det saknas motsvarande kartläggning och samordning av fall med dödfödda barn. Socialstyrelsen inhämtar varje år siffror från landstingen över antalet dödfödda barn, det sker dock ingen djupare analys av dessa data[2].

För att minska dödstalen i Sverige behövs en nationell kartläggning som sammanställer och analyserar orsaker och händelseförlopp vid varje enskilt dödsfall under ett års tid. Kartläggningen bör ske av en expertpanel som ger ett samlat nationellt kunskapsunderlag som kan bidra till att förebygga framtida dödsfall. Dödsfallen bör klassificeras dels utifrån möjliga att undvika och dels inte möjliga att undvika.

En nationell kartläggning kan genomföras genom att mödrahälsovårds- och förlossningsjournaler för alla dödsfall granskas av en expertgrupp bestående av exempelvis gynekologer, obstetriker, pediatriker, barnmorskor och representanter för föräldraorganisationer.

Annika Eclund (KD)


[1] The Lancets Series Ending Preventable Stillbirth, januari 2016.

[2] Svenska medicinska födelseregistret

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)