Näringspolitik

Motion 2009/10:N276 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s)

av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s)
s32103

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näringspolitik.

Motivering

De institutioner som finns för att förse företagen med utvecklingsstöd och riskkapital behöver förstärkas. För att företagen ska kunna utvecklas och ha möjlighet att göra nödvändiga investeringar är det nödvändigt att det finns en väl fungerande riskkapitalmarknad. Företagen i Västernorrland men även i andra delar av vårt land har många gånger svagare ekonomisk bas än svenska företag i genomsnitt och har därför svårt att få tillgång till nödvändigt riskkapital.

Då företagens möjlighet är en viktig del i arbetslinjen – inga företag, inga arbetstillfällen – så borde det vara en strategisk satsning från statens sida att på olika sätt stödja åtgärder som skulle underlätta för företagen när det gäller tillgång till riskkapital.

Det är angeläget att man på olika sätt stöttar tillkomst av fler småföretag och då särskilt stöttar kvinnligt företagande.

Stockholm den 1 oktober 2009

Agneta Lundberg (s)

Susanne Eberstein (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)