Musikbranschens utveckling

Motion 2009/10:N251 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)
s40042

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att initiera en samverkan med musikbranschens organisationer i syfte att upprätta ett bransch- och exportprogram för svensk musikindustri.

Motivering

Sverige har som ett litet land en relativt stark position som exportör av musik. Tidigare var Sverige nummer tre i ordningen efter USA och Storbritannien när det gäller musikexport. Idag bedöms Sverige ligga på en femteplats. I början av 2000-talet uppskattades värdet på svensk musikexport till mellan 6 och 7 miljarder kronor. Sedan dess har nivån sjunkit till ca 2,5 miljarder kronor.

Svensk musik betyder mycket för Sverigebilden. Den s.k. upplevelseindustrin svarar för cirka 5 procent av BNP och sysselsätter 280 000 personer. Musikexporten är en del av detta. Statens stöd till svensk musikexport genom åren är inte att betrakta som långsiktigt och strategiskt utformad. Sedan 2006 finns ett stöd på 3 miljoner kronor, 1 miljon per år, som kanaliseras via Rikskonserter. Detta stöd upphör vid årsskiftet 2009/10. Närings- och exportfrämjande verksamhet som budgeteras i 12-månadersperspektivet har svaga förutsättningar för att få bestående effekter. Inom organisationen Export Music Sweden arbetar en person heltid med just exportfrämjande verksamhet. I Finland förfogar motsvarande organisation över ett årligt stöd på 10 miljoner kronor och arbetar med både marknadsföring och support. Man förfogar över fyra heltidsanställda.

Sverige har grundläggande goda förutsättningar för att dels behålla, dels stärka sin position som internationell aktör när det gäller musikexport. Inte minst den väl utbyggda kommunala musikskolan ger en god bas för rekrytering av musiker och i förlängningen utveckling och etablering av musikindustrin. Men för att vårda och ge kraft åt de möjligheter som skapats krävs mer av ett strategiskt nationellt tänkande. Det handlar bl.a. om möjligheter till vidareutbildning och specialisering som svarar upp mot de villkor som råder på den kommersiella marknaden. Dessutom krävs en tydlig nationell vilja att bibehålla och stärka den svenska positionen inom musikexporten.

Frågor som exportstöd, riktade satsningar på utlandsmarknaden, ett långsiktigt perspektiv på marknadsföringen av svensk musik i kombination med hur utbildningssektorn ska utvecklas inom detta område är sådant som borde lägga grunden för en samverkan mellan musikbranschens organisationer och staten. De goda förutsättningar som råder för att långsiktigt hävda svensk musik internationellt får inte gå om intet p.g.a. politisk passivitet. En konstruktiv samverkan syftande till att upprätta ett bransch- och exportprogram för svensk musikindustri har goda förutsättningar för att bli ekonomiskt framgångsrikt men också påverka Sverigebilden internationellt på ett positivt sätt.

Stockholm den 28 september 2009

Peter Hultqvist (s)

Carin Runeson (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)