Moms på fastighetsskötsel

Motion 2004/05:Sk478

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av tillämpningen av moms på fastighetsskötsel.

Motivering

Vid 1990 års skattereform infördes en beskattning på fastighetsskötsel om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen utför arbeten i egen regi med anställd personal. Uttagsbeskattningen sker när lönekostnaden inklusive lönebikostnader överstiger 150 000 kronor för beskattningsåret. Hela lönekostnaden skall då beskattas med 25 procent.

Skatten har den verkan att små och medelstora bostadsrättsföreningar och fastighetsägare om möjligt avstår från att anställa skötselpersonal på hel- eller deltid. Uppsägningar av redan anställd personal förekommer när lönekostnaden, inklusive lönebikostnader, överstiger 150 000 kronor per år. Ingen annan bransch eller verksamhet har liknande beskattning på utförda arbeten i egen regi med anställd personal. Uppsägning av personal är negativt, inte bara med tanke på arbetstillfällen, det kan också innebära att fastighetsunderhållet eftersätts. Momskostnader för egen personal eller köp av tjänster utifrån innebär högre kostnader och högre boendekostnader. Det finns starka skäl till att genom olika åtgärder begränsa boendekostnaderna. Uttagsskatten på fastighetsskötsel borde avskaffas.

1991 när skatten infördes var en årslön för fastighetsskötare ca 150 000 kronor, inklusive lönebikostnader. Det beloppet var vägledande för gränsen av skatteuttag när regeln infördes. Beloppet har sedan dess inte förändrats. Motsvarande årslön är i dag ofta mer än 300 000 kronor, inklusive lönebikostnader. Riksdagen har med anledning av ett antal motioner gjort ett tillkännagivande till regeringen om att se över tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna. Det borde därför vara möjligt att i samband med denna översyn se på problemen med tillämpning av moms på fastighetsskötsel.

Vi anser att det finns skäl att se över fribeloppet och höja beloppet för fastighetsskötare. Det skulle innebära att de negativa effekter som beskrivits ovan inte uppstår.

Stockholm den 29 september 2004

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)