Möjlighet till miljöbilsparkering

Motion 2014/15:829 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Motivering

De kommuner som genom åren har undantagit miljöbilar från parkeringsavgift har brutit mot lagen. Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att det undantag från parkeringsavgift som Region Gotland införde 2011 bröt mot lagen och ska upphävas.

2006 beslutade Gotland om undantag. Men när beslutet 2011 togs om förlängning överklagade en privatperson med hänvisning till att undantaget strider mot lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (KAL).

Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet, men Högsta förvaltningsdomstolen gav mannen rätt. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att lagtexten i KAL uttryckligen säger att fordon som tillhör rörelsehindrade får undantas men att ingenting nämns om miljöbilar.

Han uppger också att många bilister ser förmånerna som tunga skäl för att gå över till renare alternativ, och att det är viktigt för att ställa om den svenska fordonsflottan.

Centerpartiets politik är Närodlad. Vi tycker att beslut ska fattas av dem som berörs. Det är för oss självklart att kommunerna ska ha rätt att besluta om lokala förmåner. Därför behöver lagen ändras och fler möjligheter skapas för lokala beslut kring förmåner för exempelvis miljövänligare fordon. Att premiera bilar som använder miljövänligare bränslen med mindre utsläpp är ett viktigt sätt för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Därför behöver regeringen se över lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. och ge kommuner möjlighet att själv besluta om lokala förmåner för miljöbilar och andra typer av miljövänligare fordon.

.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)