Möjlighet att ta körkort i hela landet

Motion 2013/14:T482

av Lars Eriksson (S)
S4032

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur Trafikverkets service gentemot de kommuner där körkortsprov genomförs fungerar.

Motivering

Under sista året har långa köer för förarprov varit påtagliga på många orter i landet, däribland flera i Mälardalen, där tider för prov är en bristvara. Problemet har uppmärksammats under lång tid och ställer idag till det för både bransch och körkortsaspriranter.

I ett antal kommuner över landet, bl.a. Köping, Fagersta och Karlskoga, där det tidigare förrättats teoretiska körkortsprov, sprids nu en oro bland främst berörda kommuner och trafikskolor om att denna möjlighet riskerar att försvinna då Trafikverket har ställt in flera teoriprov.

Trafikverket anger bristande datateknisk säkerhet i dessa kommuner som orsak till de inställda teoriproven. Kommunerna känner inte igen sig i den beskrivningen utan menar att de är beredda att anpassa sig till Trafikverkets krav.

Trafikverkets servicemål innebär att de ska erbjuda kunskapsprov B inom tre veckor och körprov B inom två veckor från tiden för kunskapsprovet. Detta gäller förstagångsprov på kontorsorterna (huvudorter). På dessa orter bor endast 60 procent av befolkningen.

När detta inte går att leva upp till blir det en ryckighet för både körskolan och körkortsapiranten då utbildningen inte kan planeras på ett optimalt sätt. Dessutom blir det en förtroendefråga då det för den som regelbundet bevakar Trafikverkets bokningssajt går att hitta privata prov med kort framförhållning och snabbare än vad trafikskolan kan erbjuda.

Som bekant är det teoretiska och praktiska körkortsprovet numera sammanhållet, båda ska vara genomförda och godkända inom två månader. Om den teoretiska delen av körkortsprovet försvinner, finns oron att även det praktiska provet, uppkörningen, försvinner från kommunen. I de berörda kommunerna finns en oro för vad det betyder om de riskerar att förlora möjligheten för kommuninnevånare att i kommunen ta sitt körkort.

Det är därför angeläget med en översyn över hur Trafikverkets service gentemot de berörda kommunerna fungerar.

Stockholm den 3 oktober 2013

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)