Möjlighet att dela aska efter avliden enligt begravningsförordningen

Motion 2017/18:2627 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra begravningsförordningen (1990:1147) för att underlätta att aska efter avliden får delas i enlighet med den avlidnes eller närståendes önskan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag reglerar begravningsförordningen (1990:1147) särskilda begravningsärenden. Med tiden har synen på rutiner kring gravsättning förändrats i takt med att religionens roll har förändrats. Detta gäller även hur begravningsceremonin samt hur efterföljande gravsättning ska se ut. Redan idag finns det i 31 § Begravningsförordningen följande reglering:

"Askan efter en avliden får delas, om länsstyrelsen ger tillstånd till det. Ett sådant får ges endast om

1. det finns synnerliga skäl för det.

2. en del av askan ska gravsättas utomlands, och

3. det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt."

Idag är det vanligt att man under ett liv rör på sig och inte bor kvar på samma ställe där man en gång föddes. Man kanske har sin tillhörighet i flera familjer med anledning av att föräldrarna till exempel är frånskilda eller bor på olika orter. Dessutom blir kremering allt vanligare inför en gravsättning.

Att få sin aska delad eller spridd på fler än en gravplats såsom i olika familjegravar borde vara möjligt för den enskilde eller ens närstående att själva besluta om, utan att behöva inhämta tillstånd från Länsstyrelsen enligt särskilda bestämmelser som redovisats ovan. Därför vore en regelförenkling i Begravningsförordningen som möjliggör att dela askan efter avliden vid gravsättning i fler än en grav önskvärd och ett steg i rätt riktning.

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)