Möjliggör malmtransporter med Oxelösunds hamn som utskeppningsalternativ

Motion 2013/14:T508 av Hans Ekström (S)

av Hans Ekström (S)
S4252

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att rusta upp TGOJ-banan och möjliggöra transporter från Bergslagen.

Motivering

Den svenska gruvnäringen har fått ett uppsving. Goda transportmöjligheter av malmen ut till kusten för vidare transport ut i världen är en viktig del för att förmå investerare att våga satsa i verksamheten.

För godstransporter är sträckan mellan Oxelösund och Borlänge ett viktigt funktionellt stråk. TGOJ-banan har både nationell och regional betydelse genom att den är en viktig del i transportsystemet för näringslivets transporter på järnväg och binder ihop godsstråken i Bergslagen med Oxelösunds hamn.

Idag är Oxelösunds hamn en av landets viktigaste godstrafikstråk och därmed av mycket stor betydelse för näringen. Oxelösunds hamn har mycket kort insegling, är isfri året om och har ett djup på 16,5 meter. Motorväg och järnväg ligger i direkt anslutning till kajerna. Oxelösunds hamn är en av Sveriges sex största hamnar och har betydande verksamhet.

I förslaget till nationell plan för infrastruktur utpekas Oxelösunds hamn som en strategisk hamn. De internationella godsströmmarna kommer att öka kraftigt på lång sikt. Oxelösunds hamn är på grund av dess strategiska placering med transportleder för väg, järnväg och flyg central för svenskt transportsystem.

Oxelösunds hamn kan erbjuda en lösning för malmexport omgående, det är den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen och ett led i att uppnå de klimatpolitiska målen som regeringen har satt upp.

Trafikverket uttalade tidigt att alternativet med Oxelösund–Bergslagen var det mest effektiva för malmtransporter.

Stockholm den 3 oktober 2013

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)