Missbruk av och illegal handel med pass

Motion 2012/13:Ju206 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)
SD22

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder omedelbart ska vidtas för att förhindra missbruk av och handel med svenska passhandlingar.

Motivering

På baksidan av svenska pass brukar följande kunna läsas: Passet är en värdehandling som skall förvaras säkert och hanteras varsamt.

I vårt land finns det personer som systematiskt uppger att de förlorat sina pass för att gång på gång få nya utfärdade som de sedan kan sälja på den svarta marknaden. I en medieframställning om illegal handel med pass berättar Leif Fransson, biträdande chef på gränspolisen i Malmö, att det finns exempel på personer som tappat sitt pass en gång i månaden. Vidare berättas om själva handelsförfarandet. Först säljs ett pass för omkring 10 000 på den svarta marknaden. Sedan används det till illegala resor. Därefter begär den ursprungliga passinnehavaren att få ett nytt pass utfärdat och proceduren upprepas.1

Enligt Rikspolisstyrelsen har också antalet pass som uppgetts ha förkommit ökat kraftigt de senaste åren.

År

Antal svenska pass som uppgivits ha förkommit per år

2008

45 749

2009

46 700

2010

52 726

2011

55 821

Rikspolisstyrelsens data hämtade ifrån RUT-utredning om förkomna pass Dnr 2012:37.

Alla former av organiserad brottslighet måste bekämpas. När det gäller verksamhet som rör handel med svenska passhandlingar, som kan understödja allt ifrån människosmuggling, trafficking eller rent av resor för terrorister, får bekämpandet ses som av yttersta vikt. Samtidigt är utfärdandet och nyttjandet av passhandlingar något som berör hela Sveriges befolkning. Nya regler för utfärdandet av pass får därför inte inskränka allvarligt på vanliga medborgares praktiska omständigheter kring t.ex. resor.

Med utgångspunkt i att passhandling faktiskt är en värdehandling som bör förvaras säkert och hanteras varsamt är det inte rimligt att vanliga medborgare gång på gång förlorar sitt pass under loppet av ett år. Samtidigt kan naturligtvis exceptionella fall av olycka förekomma varvid en medborgare faktiskt förlorar flera pass under ett år samtidigt som denne är nödgad att resa utomlands.

En möjlig lösning skulle kunna vara att nya passregler införs som gör gällande att en medborgare endast kan kvittera ut två nya pass per år om tidigare passhandling förkommit samt att det vid det andra utfärdandetillfället av pass (under samma år) påförs en tilläggsavgift i sådan storlek av det inte blir lönt att sälja passen. På så sätt förhindras storskalig svart handel med pass samtidigt som de ekonomiska incitamenten minskas eftersom att endast ett pass per år kan utfärdas till normalt pris. En annan och inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande lösning skulle kunna vara att speciella restriktioner införs. Dessa skulle kunna ge passutfärdare rätt att avslå passansökan ifrån misstänkta personer.

Alldeles oavsett hur den bästa tekniska lösningen ser ut är det av största vikt att åtgärder vidtas omedelbart för att denna svarta handel med svenska passhandlingar ska förhindras. Jag vill därför att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om detta.

Stockholm den 20 september 2012

Kent Ekeroth (SD)


[1]

Nätartikel Människosmuggling med svenska pass publicerad: onsdag 11/1-2012, SR Ekot. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4902922

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-20
Yrkanden (1)